54/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   54/2023

Περίληψη: Αποδοχή μελέτης Πυρασφάλειας για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης την στη θέση «Σκίμπι» στη της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου μετά την αριθ.  5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης     3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

8ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή μελέτης Πυρασφάλειας για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης την στη θέση «Σκίμπι» στη της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου μετά την αριθ.  5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 02 / 02-03-2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.

 

Αριθ. Απόφασης :  05 / 02-03-2023

 

  ΘΕΜΑ :  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ .

 

Στο Μεγάλο Βάλτο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα 02 Μαρτίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΣΤΑΘΗ Σωτηρίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας ύστερα από την  πρόσκληση του Προέδρου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Στούκας Νικόλαος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. ΣΤΑΘΗΣ Σωτήριος (Πρόεδρος)
  2. ΚΟΥΦΟΣ Δημήτριος Νικόλαος
  3. ΜΠΟΥΚΗΣ Παρασκευάς
  4. ΖΑΡΡΗΣ Μελέτιος
  5. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ Χρήστος

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : « μελέτη πυρασφάλειας για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στη θέση «Σκίμπι» στην κοινότητα Μεγάλου Βάλτου», εκπονημένη από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.,

 

Κάλεσε το συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επ΄αυτού.

Το σώμα αφού έλαβε υπ’όψιν του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Υπέρ της αποδοχής της μελέτης πυρασφάλειας για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στη θέση «Σκίμπι» στην κοινότητα

Μεγάλου Βάλτου, εκπονημένη από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της

κοινότητας Μεγάλου Βάλτου

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  την  «Αποδοχή μελέτης Πυρασφάλειας για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης  στη θέση «Σκίμπι» της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου» η οποία συντάχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. σύμφωνα με την  αριθ.  5/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο της Κοινότητας Μεγ. Βάλτου  για τις δικές του ενέργειες.

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 54/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email