54/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 54/2021   3ο θέμα  

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 του άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 09/03/2021 σε ορθή επανάληψη εισήγηση του Τμ. Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 6335/28.06.2019 Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων», με Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», στον Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 3. Την υπ’ αριθμ. 03/2021 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου» με σύστημα πλύσης κάδων» του Τμήματος Κινητού Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 801.995,00 (646.770,16€ + 155.224,84€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στην προμήθεια κάδων και απορριμματοφόρου συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων.
 4.  Την υπ’ αριθμ. 03/2021 μελέτη με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης  – ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων», της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 37.200,40€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%) που αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση ‐ διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εφαρμογή εκστρατείας (καμπάνιας) ευαισθητοποίησης σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών αποβλήτων από τον οικιακό και εμπορικό τομέα του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πράξης:                                                           «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων»

Συνολική Δημόσια & Επιλέξιμη Δαπάνη:              839.195,00€ (676.770,16€ + 162.424,84€ ΦΠΑ 24%)

             Θεματικός Στόχος:                                                    06. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ειδικός Στόχος:                                                          26.Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο υποέργα και συγκεκριμένα:

 1. 1ο Υποέργο: «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου «περιστρεφόμενου τυμπάνου» με σύστημα πλύσης κάδων», προϋπολογισμού 995,00 (646.770,16€ + 155.224,84€ ΦΠΑ 24%). Αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού και απορριμματοφόρου οχήματος για τη συλλογή και μεταφορά  των Βιοαποβλήτων  οικιακής προέλευσης, του Δήμου Σικυωνίων.
 2. 2ο Υποέργο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπ.: 200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%) και αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση ‐ διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εφαρμογή εκστρατείας (καμπάνιας) ευαισθητοποίησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος  διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών αποβλήτων από τον οικιακό και εμπορικό τομέα του Δήμου Σικυωνίων.
 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη  του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφρικής, Χήτα Αμαλία, λόγω εμπειρίας σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης δύναται να οριστεί υπεύθυνη της πράξης, στο πλαίσιο των καθηκόντων της οποίας περιλαμβάνεται:

α)      η σύνταξη και η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργων & υποέργων, Αιτήσεων Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Στάδιο: Δημοπράτησης, Σύμβασης και Τροποποίησης), Αιτημάτων Κατανομής, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Επίτευξης Δεικτών και Δελτίων Ωρίμανσης.

β)      η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης».

 1. Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 49/20.12.2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015) και κυρώθηκε με την ΚΥΑ 27716/1612/12-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 2044/14-06-2017).
 2. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4685/2020 και του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε με την αριθ. 39/31-08-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 185/29-09-2020) και σύμφωνα με το οποίο από 31 Δεκεμβρίου 2022 καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και έχει τεθεί στόχος για την εκτροπή αυτών από την ταφή και παράλληλα την ανακύκλωση και αξιοποίησή τους.
 3. Την με Α.Π.: 108/02.03.2021 βεβαίωση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία βεβαιώνει ότι η προς χρηματοδότηση πρόταση του Δήμου Σικυωνίων είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο και τον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου περί :

 1. υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 839.195,00€ (676.770,16€ + 162.424,84€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση  με/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 και Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1, της ΕΥΔ του εν λόγω Ε.Π.
 2. περί ορισμού της αν. Προϊστάμενης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφρικής, Χήτα Αμαλίας, ως υπευθύνου της πράξης που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.».

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ιωάννης Τσιοκάρας

Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 839.195,00€ (676.770,16€ + 162.424,84€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση  με/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 και Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1, της ΕΥΔ του εν λόγω Ε.Π.

 

Β. Ορίζει την αν. Προϊστάμενη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής                                         κα Αμαλία Χήτα, ως υπεύθυνη της πράξης που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων για χρηματοδότηση από το προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email