54/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  12 / 13-12–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   54 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο (εκτός  ημερήσιας διάταξης) «Περί  εγκρίσεως διενέργειας προμήθειας  καυσίμων έτους 2020»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 303/9-12-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αικ.  Λούτα                                «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  1ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος εξέθεσε ότι , έχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα  με τίτλο «Περί εγκρίσεως διενέργειας προμήθειας  καυσίμων έτους 2020»  ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 15004/10-12-2019 σχετικό έγγραφό του που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιάτο 10-12-2019

Αριθ. Πρωτ.: 15004

 

ΠΡΟΣ

Ζάρκο Δημήτριο

Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ. 20200

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας καυσίμων έτους 2020

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ.: 265/30-10-2019 έγγραφό σας

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και την αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, το ποσό το οποίο προϋπολογίστηκε για τα λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης έτους 2020 που ζητήσατε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 61.975,20€ με Φ.Π.Α. 24%.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

  • Για Δημ. Ενότητα Σικυωνίων: 36.152,20€
  • Για Δημ. Ενότητες Στυμφαλίας & Φενεού: 25.823,00€

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη απόφασης του Διοικητικού σας Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2020, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’18).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης παρακαλούμε όπως αποστείλετε ένα αντίγραφο στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος

και με Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου

Τσιοκάρας Ιωάννης

    Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων  ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών  για τις προμήθειες  α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων  πραγματοποιείται  εφεξής στους  οικείους Δήμους.

  Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και  τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την  συζήτηση  του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

  1. Εγκρίνει  την διενέργεια της  προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το  έτος  2020 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 25/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

 

Για Δημ. Ενότητα Σικυωνίων:                        36.152,20€ με Φ.Π.Α.  24%

Για Δημ. Ενότητες Στυμφαλίας & Φενεού:   25.823,00€ με Φ.Π.Α.  24%

————————————————————————————————————————————————————-

ΣΥΝΟΛΟΝ……      61.975,20€   με Φ.Π.Α.  24%

 

  1. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .

 

  1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, όπως  προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.

 

  1. H παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων , με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   54 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-012-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email