54/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 54 /2019

Περίληψη : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΜΕΣΙΝΟΥ , Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.. 

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η  Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ.1446/8-2-2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων   3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 12. Κουκουμέλης Γεώργιος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος  
ΑΠΟΝΤΑ
1. Λαλιώτης Γεώργιος   2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Aλεξόπουλος Βασίλειος 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5.Φιακάς Παναγιώτης  6.Νανόπουλος Βασίλειος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
9. Χρυσικός Παύλος  10. Πανάγου Αθανάσιος 11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ουδείς    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 22. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 24ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

     Στο 24ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΜΕΣΙΝΟΥ , Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 01/02/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 1-2-2019
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 1143/1-2-2019 της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ  αναδόχου του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού, της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων»

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού , της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων »

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

Μελέτη:  22/ 2017 της Τ.Υ                                                                                                                                                                                                 Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ. 5105/21-5-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου: εννέα (9) μήνες δηλ. έως 21-02-2019

Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.64.7333.002 από Π.Δ.Ε. ( ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ571)

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 700.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 283.427,97 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός (463/2017 Απόφαση Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέπουσα του έργου:  Γ.Μαστέλλου

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού , της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την /2017 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου έως την 30-06-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ  .

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 22/2017 μελέτη του έργου,
  • την από 01/02/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΜΕΣΙΝΟΥ , Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 30.06.2019  και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 54/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-2-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email