54/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 54 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 10Ο «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας κλιματιστικών για το     1ο Γυμνάσιο Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

                                             

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  10ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 10ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Έγκριση αναγκαιότητας   προμήθειας κλιματιστικών για το   1ο Γυμνάσιο Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

    

Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 526/2-7-2018 έγγραφό

της όπου αναφέρει τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η αγορά δύο κλιματιστικών (Ψύξης-Θέρμανσης) για τις ανάγκες του Σχολείου μας:

1.- Στην αίθουσα Μουσικής (18.000 BTU), όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της χορωδίας μετά τη λήξη του

διδακτικού ωραρίου Και

2.- Στην αίθουσα του χημείου (24.000 BTU), όπου εκτός των μαθημάτων γίνονται και συγκεντρώσεις γονέων κ.λ.π εκτός

ωρών λειτουργίας του Σχολείου.

Για το λόγο αυτό έχουμε λάβει τρεις προσφορές από καταστήματα της περιοχής τις οποίες και σας διαβιβάζουμε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά του κ. Ιωακείμαρου ποσού

1.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% καθώς και η τοποθέτηση των εν λόγω κλιματιστικών

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να καλύψει την εν λόγω προμήθεια με το ποσό των ( 1.900,00 )€ με Φ.Π.Α. 24 %   πρέπει να εγκρίνουμε με απόφασή μας την εν λόγω δαπάνη ή όχι.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη κάλυψης της εν λόγω αντικατάστασης και το σχετικό φάκελο της προμήθειας

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1. –Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ 1Ο Γυμνάσιο Κιάτου, με το

ποσό των χιλίων εννιακοσίων  ευρώ (1.900,00 )€ με Φ. Π. Α 24 % και με την τοποθέτηση όπως ακριβώς αναφέρονται

στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

3.- Η πληρωμή   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  54 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email