54/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/27.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 54/2018

Περίληψη : «Ανάκληση της 477/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα: Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» και λήψη νέας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1873/23.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Γεώργας Χρήστος  
Απόντα
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Χρυσικός   Παύλος  
5. Μυττάς Ιωάννης       6. Δομετίου Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Λαλιώτης Γεώργιος  
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος 11. Κελλάρης Βασίλειος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάκληση της 477/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα: Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» και λήψη νέας», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση και πρότεινε την ανάκλησή της και λήψη νέας σύμφωνα με το 17562/30.01.2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης & ΝΠ Τρίπολης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τα άρθρα 252 έως 263 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A’114) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 • τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ A’98)
 • την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43886/2007 (ΦΕΚ Β’ 1574)
 • την εγκύκλιο 77/71245/19.12.2007 του ΥΠ.ΕΣ.
 • την Συστατική Πράξη του ΝΠ (ΦΕΚ Β’ 2196/30.11.2011) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 2080/4.07.2012)
 • την 477/2017 (Ω28ΟΩ1Θ-Δ06) απόφαση ΔΣ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 1. 1.Ανακαλεί την 477/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα: Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»
 1. 2.Τροποποιείτη Συστατική Πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Σ» ως προς τα άρθρα 3 & 7 που δια μορφώνονται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση / ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με τις αρμοδιότητες που αφορούν στους τομείς Πολιτισμού, Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας – Αλληλεγγύης και Παιδείας και την λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.):

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στον τομέα Πολιτισμό περιλαμβάνεται η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και αφορούν ιδίως:

 1. 1.Η ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικώνέργων.
 2. 2.Η Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλωνπολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε αυτά.
 3. 3.Η Έκδοση εντύπων, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.
 4. 4.Η Δημιουργία αρχείου με καταγραφές εθίμων και λοιπών στοιχείων (μέσω βιντεοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων κλπ) καιπαρουσίαση αυτών.
 5. 5.Η προώθηση Πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνέςεπίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. 6.Η ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισμού.

Β. ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ − ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών και η εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και αφορούν, ιδίως:

 1. 1.Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
 2. 2.Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, Κέντρων Συνοδευτικών Υπηρεσιών,Κέντρων Μεταναστών, καθώς και Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδιών με ειδικές ανάγκες, αγωγής υγείας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κέντρων συμβουλευτικής στήριξης της οικογένειας κ.λπ.
 3. 3.Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 4. 4.Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.
 5. 5.Η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου.
 6. 6.Η ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και δομών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
 7. 7.Η Λειτουργία Τράπεζας Αίματος – Δωρεάς Οργάνων – Μυελού των οστών.
 8. 8.Η Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 9. 9.Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

–   Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία

               Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ)

               ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

               ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

               Κ.Δ.Α.Π. (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ)

               Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ

 1. 10.Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό για την άρση των συνθηκών που απειλούν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 2. 11.Η Ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και δομών για την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση των ατόμων αυτών (Συμβουλευτική και προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά

εργασίας).

 1. 12.Η Ευαισθητοποίηση/Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων (διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων).
 2. 13.Η Ανάπτυξη στοχευόμενων δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.
 3. 14.Η δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες.
 4. 15.Ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και δομών για την υποστήριξη νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.
 5. 16.Η εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών(συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών)
 6. 17.Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της ένταξης αλλά και της παραμονής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
 7. 18.Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την ενίσχυση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ανδρών και Γυναικών.

Γ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και αφορούν ιδίως:

 1. 1.Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων(ΚΑΠΗ).
 2. 2.Η διαβίωση των ηλικιωμένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες, στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 3. 3.Η κατάλληλη υποστήριξή τους ούτως ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν την κοινωνική τους συμμετοχή.
 4. 4.Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση στους ηλικιωμένους.
 5. 5. Η ανοιχτή προστασία και φροντίδα των ηλικιωμένων με την παραμονή τους στην Κοινότητα αποτρέποντας την ανάγκη για ιδρυματική περίθαλψη και αποφεύγοντας την περιθωριοποίησητων ηλικιωμένων.
 6. 6.Η Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 7. 7.Η παροχή κοινωνικής εργασίας στους ίδιους τους ηλικιωμένους και στο άμεσο περιβάλλον.
 8. 8.Η παροχή φροντίδας και οδηγιών για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη, Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία.
 9. 9.Η παροχή υπηρεσιών οργανωμένης ψυχαγωγίας και συμμετοχής των ηλικιωμένων σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.
 10. 10.Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 11. 11.Έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 νόμος 3643/2006). Από τα μέλη αυτά τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων, ένας (1) θα προέρχεται από τη μειοψηφία ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου και τέσσερις (4) Δημότες.

Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απασχολήσει περισσότερο από είκοσι (20) εργαζόμενους στο Δ.Σ. θα υπάρχει και εκπρόσωπος αυτών, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμόσυμμετοχών των αιρετών σε τρεις (3).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει σε κάθε περίπτωση το αργότερο, τρείς (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 54/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email