54/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 54/2017

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT/GR/000275) της αρ. 11/2016 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάτασης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT/GR/000275) της αρ. 11/2016 μελέτης της Τ.Υ.,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την από 07/02/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ                                                                                                                                                                Κιάτο 07/02/2017

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕPΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT /GR/000275)»

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

                        Μελέτη: 11/2016 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

                        Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 13637/15-09-2016

                        Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 14-02-2017

                        Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α. 02.70.7326.003

                        Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 12.600,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

                        Ποσό συμφωνητικού: 12.600,00 € ( συμπεριλαμβάνεται O Φ.Π.Α. )

                        Ανάθεση: Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου (169/2016 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

                        Επιβλέποντας έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 1512/03-02-2017 αίτηση παράτασης του ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕPΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT /GR/000275)»

3)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕPΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT /GR/000275)» σύμφωνα με την 11/2016 μελέτη της   Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά δυο (2)μήνες ήτοι, μέχρι 14-04-2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (Λόγω κακών καιρικών συνθηκών στο χώρο κατασκευής του έργου ).

Ο Επιβλέπων.

Μαστοράκος Λεωνίδας

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Μαθιόπουλος Μ.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ανωτέρω εισήγηση
 • την με αρ. πρωτ. 1512/03.02.2017 αίτηση του αναδόχου,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως διορθώθηκε με (ΦΕΚ Α’ 206),
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕPΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT /GR/000275)» της αρ. 11/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά δυο (2)μήνες ήτοι, μέχρι 14/04/2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στην αίτηση του αναδόχου .

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 54/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email