539/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                  ορθή επανάληψη

                                                                                                                                                                                                                -ως προς το (Γ) αποφασιστικό                                                                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/18.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 539/2016

Περίληψη : Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή   και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18851/14-12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Μαυραγάνη Κυριακή 5 Αλεξόπουλος Βασίλειος 8 Κελλάρη Ιωάννα           11 Λαλιώτης Γεώργιος    
2 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 9 Κελλάρης Βασίλειος 12 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
3 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7 Μπούρης Ευάγγελος 10 Γεώργας Χρήστος 13 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
4 Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Γ’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις του άρθρου 221 §11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των Υπαλλήλων που αναγράφονται στο αποφασιστικό της παρούσης.

Ακολούθως έθεσε υπόψη του συμβουλίου το αρ. πρωτ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και το αρ. πρωτ. 263/06.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ με τα οποία ζητούν την διάθεση υπαλλήλων από το Δήμο μας, προκειμένου να συγκροτήσουν τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι στερούνται προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α. Θ ε ω ρ ε ί   το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Β. Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί για το έτος 2017 την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 §11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) από τους παρακάτω Υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1 Τσιοκάρας Ιωάννης 1 Μαθιόπουλος Μιχάλης
2 Μπουντή Γεωργία 2 Σκούρας Ευάγγελος
3 Ευαγγελοπούλου Μαρία 3 Χήτα Αμαλία
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών, αναπληρούμενος από τον πρώτο αναπληρωματικό.

Έργο και αρμοδιότητα της επιτροπής είναι τα εξής:

  • εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους, του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
  • συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
  • παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
  • εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων

Γ. Δ ι α θ έ τ ε ι τα παραπάνω μέλη για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής

  • του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, μετά το αρ. πρωτ. 755/12.12.2016 έγγραφό του.
  • του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», μετά το αρ. πρωτ. 263/06.12.2016 έγγραφό του.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 539/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email