537/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/18.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 537/2016

Περίληψη : Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή   και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18851/14-12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Κελλάρη Ιωάννα           4. Λαλιώτης Γεώργιος    
5 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 7 Κελλάρης Βασίλειος 8 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
13. Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ. , και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τα παρακάτω:

1] την υπ’αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε:

  • Η ενώπιον του ΣτΕ υποβολή αίτησης της ικ. 58412/2-12-2016 απόφασης της Γεν. Δ/ντριας Περιβ/κής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης & τροποποίησης της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 , οπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.122853/08.03.2010.
  • Ο ορισμός της δικηγόρο του ΔΣ Πειραιά, κας Θεοδώρας Κοντοζήση, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση της προαναφερθείσας αίτησης .

2] την από 15/12/2016 αίτηση της ανωτέρω δικηγόρου δυνάμει της οποίας αιτείται ειδικής αμοιβής ποσού 1.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου 20%) πλέον Φ.Π.Α., καθόσον το πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την υπόθεση, τόσο δικονομικά όσο και από άποψη ουσίας, χρήζει συνδυαστικής ερμηνείας η οποία είναι εξαιρετικά δυσχερής, ο δε όγκος των διατάξεων, της νομολογίας και του υλικού της υποθέσεως είναι μεγάλος.

3] τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114)

4] το γεγονός πως η υδροδότηση της Κορίνθου από τις πηγές Δρίζα Στυμφαλίας και τα δικαστήρια που σχετίζονται με αυτή, έχουν μεγάλη σημασία για το Δήμο Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010., λαμβανομένων υπ’ όψιν των προθεσμιών περί της κατάθεσης της αίτησης συνέχισης.

2.Καθορίζειτο ποσό των 1.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου 20%) πλέον Φ.Π.Α., ως ειδική αμοιβή της δικηγόρου, κας Θεοδώρας Κοντοζήση του Ξενοφώντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006, η οποία ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 354/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, καθόσον το πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την υπόθεση, τόσο δικονομικά όσο και από άποψη ουσίας, χρήζει συνδυαστικής ερμηνείας η οποία είναι εξαιρετικά δυσχερής, ο δε όγκος των διατάξεων, της νομολογίας και του υλικού της υποθέσεως είναι μεγάλος.

Η παραπάνω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του Κωδικού Αριθμού 00-6111.001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 537/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

537/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/18.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 537/2016

Περίληψη : Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή   και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18851/14-12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
  Λεονάρδου Αναστάσιος   8. Δομετίου Βασίλειος    
  Ρουμπέκας Γεώργιος       9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
  Μυττάς Ιωάννης   10. Καρακούσης Ευάγγελος    
  Θελερίτης Γεώργιος   11. Χρυσικός Παύλος    
  Κουτρέτσης Σπυρίδων   12. Ζάρκος Δημήτριος    
  Τσιάνος Ιωάννης   13. Φιακάς Παναγιώτης    
  Πανάγου Αθανάσιος   14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Κελλάρη Ιωάννα           4. Λαλιώτης Γεώργιος    
5 Σαρχάνης Κων/νος 6 Σπανός Κωνσταντίνος 7 Κελλάρης Βασίλειος 8 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
13. Μπακόλιας Παναγ.              
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.  
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες  
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) Ρήγας Ι. (Βελίνας)  
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)  
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)  
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Κοτσίρης Β. (Στενού)  
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)  
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
        Σκούπας Α. (Μποζικών)  
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
                               

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ. , και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

1] την υπ’αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε:

  • Η ενώπιον του ΣτΕ υποβολή αίτησης της ικ. 58412/2-12-2016 απόφασης της Γεν. Δ/ντριας Περιβ/κής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης & τροποποίησης της ΚΥΑ οικ. 129772/8.6.2007 , οπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ.122853/08.03.2010.
  • Ο ορισμός της δικηγόρο του ΔΣ Πειραιά, κα Θεοδώρα Κοντοζήση, να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση της προαναφερθείσας αίτησης .

2] την από 15/12/2016 αίτηση της ανωτέρω δικηγόρου δυνάμει της οποίας αιτείται ειδικής αμοιβής ποσού 1.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου 20%) πλέον Φ.Π.Α., καθόσον το πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την υπόθεση, τόσο δικονομικά όσο και από άποψη ουσίας, χρήζει συνδυαστικής ερμηνείας η οποία είναι εξαιρετικά δυσχερής, ο δε όγκος των διατάξεων, της νομολογίας και του υλικού της υποθέσεως είναι μεγάλος.

3] τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114)

4] το γεγονός πως η υδροδότηση της Κορίνθου από τις πηγές Δρίζα Στυμφαλίας και τα δικαστήρια που σχετίζονται με αυτή, έχουν μεγάλη σημασία για το Δήμο Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα ανωτέρω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2.Καθορίζειτο ποσό των 1.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου 20%) πλέον Φ.Π.Α., ως ειδική αμοιβή της δικηγόρου, κας Θεοδώρας Κοντοζήση του Ξενοφώντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006, η οποία ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 354/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, καθόσον το πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την υπόθεση, τόσο δικονομικά όσο και από άποψη ουσίας, χρήζει συνδυαστικής ερμηνείας η οποία είναι εξαιρετικά δυσχερής, ο δε όγκος των διατάξεων, της νομολογίας και του υλικού της υποθέσεως είναι μεγάλος.

Η παραπάνω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του Κωδικού Αριθμού 00-6111.001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 537/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email