536/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 536/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 351/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 24o

Στο 24ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 351/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνει την τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 351/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΧΔΖΩ1Θ-ΣΘ0)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 351/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».

2. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2016 ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει πίστωση ποσού 3.800,00€, διαμορφώνοντάς αυτή στο ποσό των 8.200,00€

Μεταφέρει

δια του

Αποθεματικού ποσό 3.800,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6462 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.000,00 €.
1.2 Στον Κ.Α. 02.10.6463 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 300,00€ ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 800,00 €.
1.3 Στον Κ.Α. 02.30.6463 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 500,00€ ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.500,00 €.
1.4 Στον Κ.Α. 02.10.7134.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00€ και   διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 11.000,00 €.
2. Από Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο   «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 197.796,00€   μεταφέρει   δια   του αποθεματικού   πίστωση ποσού   15.000,00€,     διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 182.796,00 €.

Μεταφέρει δια του

Αποθεματικού

ποσό 15.000,00 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 15.000,00€   ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 67.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 82.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 536/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email