53/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   53/2023

Περίληψη: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2023.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

6ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2023», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 8/2023 με ΑΔΑ: 9Ψ72ΟΛΩ5-ΠΡΦ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/27-01-2023 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 8/2023

Θέμα: Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» έτους 2023.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια ζώσης) συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 39/23-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Τσατσάνης Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Βρέντας Ιωάννης Αν/κο Μέλος 4. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος      Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

                                                                                        Θέμα  8ο  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
 2. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ) «Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων α) ιδρυμάτων β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γ) συνδέσμων και δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»: «Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 «Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο επόμενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά με τις εταιρείες του Α΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄, οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018 (Α΄ 104)»
 5. Την αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 6. Την αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ:ΨΦ44Ω1Θ-ΒΡ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 4301/12-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΚΕΓΟΡ1Φ-4ΓΛ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί εκλογής Προέδρου-Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Tην αριθ. 4/2023 (ΑΔΑ:6ΞΥΣΩ1Θ-Ο3Α) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί ορισμού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 8. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης,
 9. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης,

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

 • Τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του κ. Προέδρου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’).
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος A’).
 • Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).
 • Tην αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Την αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ:ΨΦ44Ω1Θ-ΒΡ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 4301/12-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΕΓΟΡ1Φ-4ΓΛ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί εκλογής Προέδρου-Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Tην αριθ. 4/2023 (ΑΔΑ: 6ΞΥΣΩ1Θ-Ο3Α) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί ορισμού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

και μετά από  διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2023, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ). Από την καταβολή της αποζημίωσης εξαιρείται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2023 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 27/01/2023

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Τσατσάνης Βασίλειος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα ,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  την  χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη,  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος  2023 και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα,

 

Β.  Η αποζημίωση χορηγείται   σύμφωνα με την αριθ. 4/2022 απόφαση του Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. περί ορισμού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  και τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

 

 

Γ.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»  για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 53/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email