53/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορθή επανάληψη
ως προς το ποσό αμοιβής

6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

53/2022 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων
(Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές)
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων την 03/03/2022 ενώπιον του Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές κατά τη συζήτηση (μετά την από 04/11/2021 πράξη αναζύτησης με αρ. ΠΡΑ39/2021) η ανακοπή που άσκησε το ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την ΚΛ551/30-12-2021 κλήση του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου
Με τη δήλωση του τακτικού μέλους Ζαχαρόπουλου Νικ. ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 την ΚΛ551/30-12-2021 κλήση
 την 106/2527/24.02.2022 (6Φ6ΗΩ1Θ-ΩΧΧ) ΑΑΥ
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τη δικηγόρο Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές (παράσταση + υπόμνημα) την Πέμπτη 03/03/2022 (11.30’πμ) κατά τη συζήτηση ανακοπής που άσκησε το ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την ΚΛ551/30-12-2021 κλήση του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 184,76€ σύμφωνα με την 106/2022 ΑΑΥ.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email