53/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   53/2022

Περίληψη: Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων έτους 2022. 

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων έτους 2022»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ.πρωτ. 2319/21-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.:  2319        

Κιάτο 21/02/2022

               ΠΡΟΣ:

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Θέμα: «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος

2022».

 

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο νέος Δήμος Σικυωνίων καλείται να παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια που συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Φενεού και Στυμφαλίας.

Η έλευση του προαστιακού στο Κιάτο προκάλεσε μεγάλη ανοικοδόμηση και αύξηση του πληθυσμού, καθώς και προσέλευση πολλών παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και πολυάριθμων επισκεπτών κατά τις εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου φόρτου εργασίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο τελευταία μειώθηκε δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων.

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χορηγηθούν άδειες ειδικού σκοπού (COVID) στο προσωπικό και για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όλες τις ημέρες του μήνα ή και σε απογευματινή ή και νυχτερινή βάρδια για το 2022.

Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από το προσωπικό. Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες θα χορηγείται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας καθώς και οι όποιες  προσαυξήσεις, σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη διαθέσιμη εργάσιμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 και 6 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού των Ο.Τ.Α.», έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, είναι δυνατό ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας για όλο, ή μέρος του Προσωπικού, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων καθώς και διακεκομμένες ώρες εργασίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους ή της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (αρμοδιότητα που μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

Αναλυτικά:

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΔΕ 29 Οδηγών 16
ΔΕ 28 Χειριστές Μ.Ε. 5
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 37
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1

 

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας:

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΥΕ 16 Εργατών κήπων 2
ΠΕ9 Γεωπόνων 1
ΤΕ Τεχν. Γεωπ. 1

 

Η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 2 εργάτες πρασίνου, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων. Ο Δήμος αποτελείται από την έδρα του Δήμου (το Κιάτο) και 35 Τοπικές Κοινότητες και η έκτασή του είναι περίπου 600 τ.χλμ. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται είναι οι εξής: κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, κοπή χορταριών τόσο σε κοινόχρηστους χώρους όσο και σε ακαθάριστα οικόπεδα στα πλαίσια της προστασίας από πυρκαγιές κατά την περίοδο από 1/5/2022 έως 31/10/2022 όπως προβλέπεται από την πυροσβεστική διάταξη και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, περιποίηση πρασίνου σε όλα τα σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα, άρδευση με βυτίο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που δεν έχουν αρδευτικό σύστημα σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Τέλος, επειδή δεν υπηρετεί στο Δήμο Συκιωνίων κανένας εργάτης κοιμητηρίου, η υπηρεσία έχει αναλάβει την περιποίηση πρασίνου και κυρίως την κοπή βλάστησης, σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου.

Όλες αυτές οι εργασίες, πολλές από τις οποίες είναι επιβεβλημένες (πυροπροστασία) είναι αδύνατον να εκτελεστούν μέσα στο κανονικό ωράριο και για το λόγο αυτό η υπηρεσία θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού  Εξοπλισμού:

 

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα αυτό κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1
ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού 1
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ 1

 

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Τμήματος αυτού σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου περιγράφονται ως εξής:

«Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για …………………….τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα, (διαταγές πορείας, δελτία κινήσεως, ΚΤΕΟ κ.λπ.)».

2) «…………………..παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την περιοδική προληπτική τους συντήρηση».

3) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών.

4) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων, και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

5) Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία του Αμαξοστασίου και του Συνεργείου Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων. «………………….. Μεριμνά για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων».

6) «Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου………………………………..».

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακολουθώντας το ωράριο της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, επειδή είναι υπεύθυνο για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου και επειδή τόσο κατά τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, υπάρχει ανάγκη κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών, βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων κτλ., θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό έτους 2022 για υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω εργαζομένων του Δήμου Σικυωνίων:

 

Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(€)

1 02.20.6012 2.000,00
2 02.20.6022 2.000,00
3 02.20.6042 2.000,00
4 02.35.6012 1.500,00
5 02.30.6012 1.500,00
6 02.10.6012 37.950,00

 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το τρέχον έτος.

Κιάτο 21/2/2022

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου

 

 1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, την κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας, του ωραρίου  λειτουργίας   των υπηρεσιών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022, όπως ανά Υπηρεσία και Κλάδο περιγράφεται στην εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας η οποία  αναγράφεται στο  σκεπτικό της παρούσης.

 

 • Καθημερινή απασχόληση των εργαζομένων, όλες τις ημέρες του μήνα  και σε απογευματινή ή  νυχτερινή  βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.
 • Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

 • Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

 • Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

 

 1. Στον Προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω εργαζομένων.

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις υπηρεσίες του Δήμου, Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 53/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email