53/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7ης/16.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 53/2021   2ο θέμα  

Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2546/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 03/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 03/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

Α’ τροποποίηση π/υ 1. Από ΚΑ 02.20.6263.002 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,  ποσού 10.701,00€ μεταφέρει  δια του  αποθεματικού πίστωση ποσού 3.202,70€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.498,30€

 

1.Στον ΚΑ 02.20.6063.010 των εξόδων «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019, σύμφωνα με την 7/26-01-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 3.202,70€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2. Από ΚΑ 02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  30.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους  μειώνουμε κατά 3.787,30€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.212,70 €.

 

1. Στον ΚΑ 02.30.6063.010 των εξόδων «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019, σύμφωνα με την 7/26-01-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.454,10€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2.Στον ΚΑ 02.35.6063.010 των εξόδων «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019, σύμφωνα με την 7/26-01-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 441,50€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
3.Στον ΚΑ 02.70.6063.010 των εξόδων «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019, σύμφωνα με την 7/26-01-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.891,70€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Με την εν λόγω τροποποίηση, υλοποιείται η αρίθμ. 7/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Β’ τροποποίηση π/υ 3. Από ΚΑ  02.00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ για 33.993,06€)»  ποσού 65.000,00€ μεταφέρει  δια του  αποθεματικού πίστωση ποσού 12.906,07€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 52.093,93€

 

1.Στον ΚΑ 02.10.6041.002 των εξόδων «Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020» ποσό  10.380,50€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση  του ποσού  των 4.498,00€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.878,50€
2. Στον ΚΑ 02.10.6054.002 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA) εκτάκτων υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών»,  ποσό  2.525,57€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση  του ποσού  των 1.094,37€ προερχόμενο από Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.619,94€
Με την εν λόγω τροποποίηση, υλοποιείται η με αρίθμ. πρωτ. 933/03-02-2021 Διαπιστωτική Πράξη παράτασης διάρκειας σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ και η αρίθμ. 29/2021 Απόφαση Δημάρχου με αρίθμ. πρωτ. 2011/26-02-2021 για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-10-2021.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email