53/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 53/2020

Περίληψη:

Επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου)

5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)

9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης)

19. Κοτσίρης Β. (Στενού)

20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

21. Σκούπας Α. (Μποζικών)

22. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος

Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος

Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση του Νομικού Προσώπου, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 3/07-02-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 5/2020

Θέμα : Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων έτους 2020.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 48/03-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος

Πρόεδρος

1.Σκαρμούτσος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

 1. Κορωναίος Παρασκευάς

Εκ/πος Λ/Τ Μέλος

2.Παπαβασιλείου Νικόλαος

Μέλος

 1. Τσατσάνης Βασίλειος

Μέλος

3.Τσιώτος Βλάσιος

»

 1. Δομετίου Βασίλειος

Αν/κο Μέλος

 1. Καραβάς Ανδρέας

Μέλος

 1. Αδαμοπούλου Πατρίνια

»

Μαρία (Πατρίτσια)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής :

α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»: «2.Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από  τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»,

β) τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης και με την οποία ορίζεται ότι στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου,

γ) την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

δ) την αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων»,

ε) το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης,

στ) το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης,

και πρότεινε τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2020, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος A’).

 5. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

 6. Την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 7. Tην αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

 8. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης.

 9. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης.

 10. Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2020, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 07/02/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,

 • την 5/2020 (ΨΚ29ΟΛΩ5-ΤΣ3) απόφαση του ΝΠΔΔ,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει ως έχει υπογραφεί αρμοδίως την 5/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020» και αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 53/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email