53/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  12 / 13-12–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   53 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί  παραχωρήσεως  του Αμφιθεάτρου  του 1ου  Γενικού Λυκείου  Κιάτου, στο

                   Σύλλογο  Γονέων  και Κηδεμόνων  του 1ου  ΓΕΛ  Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 303/9-12-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αικ.  Λούτα                                «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  3ο

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  του Αμφιθεάτρου  του 1ου  Γενικού Λυκείου  Κιάτου, στο Σύλλογο  Γονέων  και Κηδεμόνων  του 1ου  ΓΕΛ  Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Ο Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου, μας υπέβαλε την  από 2-12-2019 αίτησή του, όπου μας ζητεί  την παραχώρηση  του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου,  στις 14 και 20  Δεκεμβρίου 2019  για πολιτιστική  εκδήλωση  των μαθητών  (πολιτιστική  συναυλία). Ακολούθως  ο πρόεδρος εξέθεσε ότι,  με το υπ’ αριθ. 298/3-12-2019  σχετικό έγγραφό μας,  υποβάλαμε την αίτηση στον  Δ/ντή  του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου προκειμένου να  γνωμοδοτήσει για την εν λόγω παραχώρηση.

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, με το υπ’ αριθ. 609/5-12/2019  σχετικό έγγραφό του, απάντησε  αρνητικά για την εν λόγω παραχώρηση και πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.

 

Κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω   καθώς  και  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους  Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 περί συναινέσεως  παραχωρήσεως  του χώρου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Κ α τ ά        Π λ  ε ι ο ψ η φ ί α

 

(Μειοψηφούσας  της κ. Βυτινιώτη  Δήμητρας, η οποία  λέγει ότι δεν συναινεί για την εν λόγω παραχώρηση, διότι δεν συμφωνεί ο Δ/ντή του Σχολείου.)

 

 

    Την παραχώρηση της χρήσης  του  Αμφιθεάτρου  του  1ου  Γενικού  Λυκείου Κιάτου, στο  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου  για  το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου  και την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου  2019  για την πραγματοποίηση Πολιτιστικής Εκδήλωσης (Μουσική συναυλία) των μαθητών του Σχολείου.

 

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

 

 

 

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   53 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-012-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email