53/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 53/2019   Θέμα: «Έγκριση 65/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 65/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου» ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνας Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την ανωτέρω απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος ΔΣ Κορίνθου Πάνου Αικατερίνη προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, ως συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου, σε ποινική υπόθεση εκχέρσωσης δημόσιας έκτασης, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, κατόπιν της από 01.03.2018 γνωμοδότησης της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλιας Κωνσταντίνας, δυνάμει της 55/2018 απόφασης ΟΕ.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 65/2019 (7ΧΧΟΩ1Θ-8Σ6) απόφαση Δημάρχου
  • την 169/2683/06.03.2019 (ΨΠ6ΡΩ1Θ-Β9Α) ΑΑΥ
  • την από 01/03/2018 γνωμοδότησης δικηγόρου, που μεταξύ άλλων πως «…πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …»
  • την 55/2018 (ΨΥΑ6Ω1Θ-Β5Η) απόφαση ΟΕ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 65/2019 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού της δικηγόρου ΔΣ Κορίνθου Πάνου Αικατερίνης προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, ως συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου, σε ποινική υπόθεση εκχέρσωσης δημόσιας έκτασης, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, κατόπιν της από 01.03.2018 γνωμοδότησης της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλιας Κωνσταντίνας, δυνάμει της 55/2018 απόφασης ΟΕ.

 

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου ανέρχεται σε 265,36€ και βαρύνει την πίστωση του                          ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών» (169/2019 ΑΑΥ).

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email