53/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 53/2017

Θέμα : Παράταση της διάρκειας συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αρ. 26/2016 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                        αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα Απόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος  
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
(Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα ΗΔ) 2. Χρυσικός   Παύλος    
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. Μυττάς Ιωάννης
  4. Γεώργας Χρήστος    
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 20ο

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάτασης: Παράταση της διάρκειας συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αρ. 26/2016 μελέτης της Τ.Υ.,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το από 15/02/2017 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής Υπηρεσιών το οποίο ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γνωμοδότηση για την παράταση της διάρκειας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών, (άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016), δυνάμει της αριθμ. 344/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της διάρκειας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

1. Τσιοκάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών τακτικό μέλος,

2. Μπουντή Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής

     Αυτοδιοίκησης, τακτικό μέλος,

3. Ευαγγελοπούλου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, τακτικό  

     μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1.   Την με αριθ. 26/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  

           προϋπολογισμού 22.295,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 1. 2.Την αριθμ. 267/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: ¨Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο«Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων».
 2. 3.Την αριθμ. 273/2016 Απόφαση Δημάρχου με θέμα :¨Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  

       «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων»¨στον κ. Ζώτο Ναπολέων.

 1. 4.Το αριθ. πρωτ. 19053/16-12-2016 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κ. Ζώτου Ναπολέων με συνολική προθεσμία περαίωσης της εργασίας το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών.
 2. 5.Την αριθ. πρωτ. 2035/2017 αίτηση του κ. Ζώτου Ναπολέων, με την οποία ζητά παράταση ενός (1) μηνός για την εν λόγω υπηρεσία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκώνπου επικρατούσαν.
 3. 6.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως του άρθρου 217, σύμφωνα με το οποίο «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».
 4. 7. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης και ότι την συγκεκριμένη περίοδο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,λόγος που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» από τον κ. Ζώτο Ναπολέων μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2017, όπως είχε οριστεί ως ημερομηνία εκτέλεσης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Υπέρ της παράτασηςτης διάρκειαςτου συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίαςμε τίτλο: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων», από την 16η -02-2017 στην 16η -03-2017 για τους ανωτέρω λόγους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Τσιοκάρας Ιωάννης Μπουντή Γεωργία Ευαγγελοπούλου Μαρία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • το ανωτέρω πρακτικό,
 • την με αρ. πρωτ. 2035/15.02.2017 αίτηση του αναδόχου,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως διορθώθηκε με (ΦΕΚ Α’ 206),
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνειτην παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αρ. 26/2016 μελέτης της Τ.Υ. κατά ένα μήνα, δηλαδή έως την 16η.03.2017 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 53/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email