528/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 528/2016

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» , της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ..  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ», της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 06/12/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 10-11-2016
Πληροφορίες: Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                               

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΤΡΥΠΑ’’ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:                    

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 9/2015 της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 22565/23-12-2015

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23-12-2016

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α.25-7312.002, Κ.Α.Π. – Ε.Δ. 2015

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 40.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 26.666,64 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (306/2015 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέποντες έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 17590/21-11-2016 αίτηση παράτασης του ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΤΟΣ, Αναδόχου του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΤΡΥΠΑ’’ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008

4) Το γεγονός ότι στο χώρο των εργασιών υπήρχαν παλαιά δέντρα, όπου η κοπή τους πραγματοποιήθηκε μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας και την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής όπου εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών έως την τελική απομάκρυνση της.

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ

ΘΕΣΗ ’’ΤΡΥΠΑ’’ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με την 10/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση

τιμών, κατά έξι (6) ήτοι, μέχρι 23-06-2016 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (προκειμένου

να διευθετηθούν ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσεως).

Ο       Επιβλέπων

                                 Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε. – Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Μαστοράκος Λεωνίδας                                                                              Μαθιόπουλος Μ.

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5                                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

        

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 09/12/2016 εισήγηση ττης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ. 9/2015 μελέτη της Τ.Υ.
  • την με αριθ. πρωτ. 17590/21-11-2016 αίτηση του αναδόχου     – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΤΡΥΠΑ’’ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ», της αρ. 9/2015 μελέτης,

με αναθεώρηση τιμών, έως 23/06/2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Ναπολέων Ζώτος .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 528/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email