527/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 527/2016

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αιτήματος του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» περί τοποθέτησης μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant) στην Δ.Κ. Κιάτου .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 15o

   Στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αιτήματος του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» περί τοποθέτησης μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant) στην Δ.Κ. Κιάτου», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το εν θέματι αίτημα του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»με το οποίο ζήτα την χορήγηση άδειας εγκατάστασης δύο (2) μεταλλικών προθηκών(stant) οι οποίες θα φέρουν φύλλα της μηνιαίας εφημερίδας του Συλλόγου με την επωνυμία «Σικυώνια Πολιτεία» στις παρακάτω θέσεις :

  • επί της οδού Μαυρούλια αριθ. 2-4, δίπλα στην είσοδο του κτιρίου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου,
  • σε διαμορφωμένο κράσπεδο επί της πλατείας Πλουμιστού στη συμβολή των οδών Σικυώνος και Κλεισθένους

                     ή εναλλακτικά ,

  • σε σημείο επί του πεζόδρομου Κλεισθένους , έναντι καταστήματος “ Αίγλη”

B. Την αριθ. 76/2016 απόφαση της Δ. Κ. Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 21 / 09-12-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   76 / 2016

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτημα συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών για τοποθέτηση μεταλλικών προθηκών (stand).-

 

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της

εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη

σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑσυνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.

18395 / 06-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά

σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                         – – –

2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ                                                              

3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

5. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών για τοποθέτηση μεταλλικών προθηκών (stand)», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των Συμβούλων την από 29-11-2016 αίτηση που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο της Δ.Κ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) μεταλλικών προθηκών (stand) οι οποίες θα φέρουν τα φύλλα της μηνιαίας εφημερίδας του συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών.

Β) Οι θέσεις τοποθέτησης των μεταλλικών προθηκών να επιλεγούν κατά την κρίση του συλλόγου.

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αιτήματος του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»
  • την αριθ. 76/2016 απόφαση της Δ. Κ. Σικυωνίων – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει τομε αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αίτημα του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» περί τοποθέτησης μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant) στην Δ.Κ. Κιάτου, οι οποίες θα φέρουν φύλλα της μηνιαίας εφημερίδας του Συλλόγου με την επωνυμία «Σικυώνια Πολιτεία» στις παρακάτω θέσεις :

  • επί της οδού Μαυρούλια αριθ. 2-4, δίπλα στην είσοδο του κτιρίου στέγασης των γραφείων του Συλλόγου,
  • σε διαμορφωμένο κράσπεδο επί της πλατείας Πλουμιστού στη συμβολή των οδών Σικυώνος και Κλεισθένους

                     ή  εναλλακτικά ,

  • σε σημείο επί του πεζόδρομου Κλεισθένους , έναντι καταστήματος “ Αίγλη”

Σημείωση :  Η εγκατάσταση των μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant) θα εκτελεστεί, με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμοδίοπυ υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες επί του θέματος .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 527/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email