525/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 49ης/29.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 525/2017

Περίληψη : Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο .  

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 10:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 21286/22.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος  
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος  
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:     Ουδής     )  
         
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4. .Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: Ουδής        
         
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :    
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

         Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, το από 29-12-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου , και το συνημμένο πίνακα, τα οποία έχουν ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:  

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

********************************

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

β. Την περιπτ. δ΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

γ. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.

δ. Τις εγκυκλίους Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/30.12.2016 και 2/886708/0026/28.11.2017.

ε. Την από 23/12/2014 (Α.Π.2/65486/ΔΠΔΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους αντιλογισμούς.

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

α) Με βάση τα παραπάνω και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, «σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 80/2016). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 80/2016):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 80/2016 και άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 4270/2014)».

Το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α.145), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη (εδώ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τεύχος Α΄) «πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12 εκάστοτε έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1 του επομένου έτους.  

Για την έκδοση των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τους Διατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.80/20160 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6), για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Η τήρηση της διαδικασίας αυτής υπενθυμίζεται στους φορείς της Κεντρικής – Γενικής Κυβέρνησης και με 2/886708/0026/28.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Λ.Κ. με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» και είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία του μητρώου δεσμεύσεων.

β) Επιπλέον σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι μικρότερα από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο φορέας να προβεί σε ανατροπή κατά το μέρος μη εκτέλεσης της αντίστοιχης λήψης υποχρέωσης με σχετικά αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησης του αρμοδίου οργάνου διάθεσης της πίστωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, της ενότητας Ε <Ανατροπές αναλήψεων> της αρ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/20-2-2014 εγκυκλίου για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. Με αρνητικές εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων αντιλογίζονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

         Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισαγάγετε, λόγω αρμοδιότητας, στη συνεδρίαση του σώματος:

α) την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 29/12/2017

β)   την ανατροπή (αντιλογισμοί– αρνητικές εγγραφές) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ανεκτέλεστου υπολοίπου Κ.Α δαπανών οικονομικού έτους 2017 με ημερομηνία 29/12/2017 σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις   υπολοίπων προς ανατροπή και αντιλογισμούς όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν:

                                                         Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2017

                                                 Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                             Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών                                                                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
                       
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Δεσμευθέντα Ποσό Ανατρεπόμενης
Ανάληψης Υποχρέωσης
00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 800,00 108,09
00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 6.560,00 60,88
00.6735 Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία 20.000,00 4.000,00
00.6736.001 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία 18.000,00 11.600,00
                       

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 29/2/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας, με το συνημμένο πίνακα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

   Εγκρίνει:

       α)Την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία          

             29/12/2017.

       β) Την ανατροπή (αντιλογισμοί– αρνητικές εγγραφές) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης            

             ανεκτέλεστου υπολοίπου Κ. Α δαπανών οικονομικού έτους 2017 με ημερομηνία 29/12/2017

             σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις υπολοίπων προς ανατροπή και αντιλογισμούς

             όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
                       

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Δεσμευθέντα

Ποσό Ανατρεπόμενης
Ανάληψης Υποχρέωσης
00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

800,00

108,09

00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις

6.560,00

60,88

00.6735 Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία

20.000,00

4.000,00

00.6736.001 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία

18.000,00

11.600,00

                       

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 525/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email