52/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   52/2023

Περίληψη: Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Σικυωνίων 2024-2027.

          Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

 

     

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

 

5ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Σικυωνίων 2024-2027», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο, Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία έχει ως ακολούθως

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

Προς :

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Σικυωνίων

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σικυωνίων ετών 2024-2027»

 

Στην με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ. 1526/31.1.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού) με θέμα «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027», γίνεται αναφορά στο άρθρο 3 του ν. 4590/2019, στο οποίο προβλέπεται ότι τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων. Ειδικά οι ΟΤΑ α΄βαθμού συντάσσουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά χωριστό πολυετές σχέδιο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα νομικά τους πρόσωπα, ως εποπτεύοντες φορείς, έως 20.2.2023. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή των σχεδίων στην σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, πρέπει να ληφθεί για τους ΟΤΑ α΄βαθμού απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και για τα ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στις οποίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρει η Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ και ενδεικτικά οι εκτιμήσεις των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού κάθε έτους όλων των κατηγοριών, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι ανάγκες πρόσληψης ανά ειδικότητα και η παράθεση σχετικής αιτιολογίας.

Ακολούθως θέτω  υπόψη  τον κάτωθι πίνακα, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία με τις συνολικές εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις προσωπικού ανά κλάδο για τα έτη 2024-2027:

 

Συνολικές Εκτιμώμενες Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Προσωπικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 2025 2026 2027
ΥΕ 1 1 1 1
ΔΕ 2 1 1 1
ΤΕ 0 1 0 0
ΠΕ 2 1 1 0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 5 4 3 2

 

Εν συνεχεία ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, οφειλόμενη στην αναστολή των προσλήψεων, στις αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων – μετατάξεων μέσω του ΕΣΚ καθώς και σε συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες. Στόχος της υπηρεσίας είναι η εκ βάθρων οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και την ώθηση στην πραγματοποίηση εμβληματικών έργων και δράσεων της περιόδου 2024-2027, όπως αυτές αποτυπώνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Επιπλέον, οι αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί στους δήμους τα τελευταία χρόνια καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο τους και ακόμη κι αν γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τμημάτων ή και συγχώνευση, το προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτών.

Ο Δήμος Σικυωνίων έχει την ιδιαιτερότητα ότι διαθέτει 36 Κοινότητες, παραλιακές, ημιορεινές και ορεινές. Η πλειονότητα του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο είναι υπάλληλοι , ηλικίας 50 ετών και άνω. Ως εκ τούτου έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα έτη η αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεων. Στα πλαίσια του ΕΣΚ έχουμε ζητήσει στο παρελθόν τη μετάταξη υπαλλήλων, δεν έχουν όμως καλυφθεί οι απαιτούμενες θέσεις λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, έχουν ήδη μέσω του ΕΣΚ αποχωρήσει υπάλληλοι κυρίως για υπηρεσίες μεγάλων αστικών κέντρων.

Κρίνεται απαραίτητη : α/ η πρόσληψη εργατών καθαριότητας, λόγω του πλήθους των Κοινοτήτων του Δήμου και της μεγάλης εδαφικής έκτασης αυτού και β/ η στελέχωση των : Μονάδων Υπηρεσιακού Ελέγχου, Αυτοτελές τμήμα  Πολιτικής Προστασίας και ΥΔΟΜ.

Συμπερασματικά, η ανάγκη για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο Δήμο, είναι απολύτως αναγκαία, στα πλαίσια και της προσπάθειας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σε όλους τους τομείς.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από το αριθμ. 159/9-2-2023 Υ.Σ. προς τους κ.κ. προϊσταμένους όλων των Οργανωτικών Μονάδων, καταγράφηκαν οι  απαιτούμενες θέσεις ανά Διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες θέσεις προσωπικού, ύστερα από την απομείωσή του, λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων , καθώς και λόγω της επικείμενης ανάληψης πρόσθετων αρμοδιοτήτων, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα για τον πολυετή προγραμματισμό 2024-2027  πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

Τέλος, πρότεινε τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σικυωνίων ετών 2024-2027 ανά έτος κλάδο/ειδικότητα, ως εξής:

 

  Έτος Κλάδος Εργασιακή Σχέση Υφιστάμενες      

       Κενές

Εκτιμώμενες Αποχωρήσεις Ανάγκες Μετάταξης Ανάγκες Πρόσληψης Αιτιολογία
 
2024      ΔΕ   ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 1 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2024 ΥΕ ΥΕ16

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2024            ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2024           ΠΕ ΓΕΩΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025           ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025           ΤΕ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025       ΥΕ ΥΕ16

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026         ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 2 0 2 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026    ΥΕ ΥΕ16

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 2 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026     ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2026         ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2027      ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 1 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Λέγγα Ε. Χουσελά, και Β. Νανόπουλου,

 (οι οποίοι δεν συμφωνούν με το σύνολο των προσλήψεων,  γιατί οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μεγαλύτερες)

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σικυωνίων

ετών 2024-2027 ανά έτος κλάδο/ειδικότητα, ως ακολούθως :

 

  Έτος Κλάδος Εργασιακή Σχέση Υφιστάμενες      

       Κενές

 Εκτιμώμενες Αποχωρήσεις    Ανάγκες Μετάταξης     Ανάγκες Πρόσληψης Αιτιολογία
 
2024      ΔΕ   ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 1 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2024 ΥΕ  ΥΕ16       

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2024        ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2024           ΠΕ ΓΕΩΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025           ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025           ΤΕ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2025       ΥΕ  ΥΕ16      

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026         ΔΕ  ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 2 0 2 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026    ΥΕ  ΥΕ16    

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μόνιμος 9 2 0 2 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης
2026     ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2026         ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Μόνιμος 1 0 0 1 Συσσωρεμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
2027      ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Μόνιμος 14 1 0 1 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο , Ανθρώπινου Δυναμικού,

για τις δικές του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 52/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email