52/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   52/2022

Περίληψη: Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)  στην Κοινότητα Λαλιωτίου σύμφωνα με την αριθ. 2/2022 απόφαση της εν λόγω κοινότητας .

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

5 Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)  στην Κοινότητα Λαλιωτίου σύμφωνα με την αριθ. 2/2022 απόφαση της εν λόγω κοινότητας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την αριθ. 2/2022 ομόφωνη απόφαση  της Κοινότητας Λαλιωτίου.

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 346/12-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΡΟΣ :

 • Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
 • Κοινότητα Λαλιωτίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Αντιδ/χο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Γ. Γραμματέα

Εσωτερική Διανομή

 • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Λαλιωτίου».

Σας ενημερώνουμε ότι την 13η Δεκεμβρίου 2021, υποβλήθηκε στην Δήμο μας η υπ’ αριθ. 17859/31-12-2021 αίτηση του Ηλία Ιγνατιάδη του Ευσταθίου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητας Λαλιωτίου, με την οποία δήλωσε ότι διακόπτει μονομερώς τη μισθωτική σχέση του με το Δήμο Σικυωνίων για το εν λόγω ακίνητο και παραδίδει τα κλειδιά του.

Σημειωτέων ότι, ο ανωτέρω είχε μισθώσει κατόπιν διεξαγωγής δημοπρασίας, τον ισόγειο χώρο στο κτήριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Λαλιωτίου, συνολικού εμβαδού 79,19 τ.μ. ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η δε ισχύς της μισθωτικής σχέσης ορίσθηκε αρχικά εννεαετής, ήτοι από 01/11/1996 έως και 30/09/2005 ενώ με σειρά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, παρατάθηκε έως και την 30η/09/2023.

Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι το εν λόγω ακίνητο λόγω και της κεντρικής του θέσης στην Κοινότητα Λαλιωτίου, θα πρέπει να εκμισθωθεί κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) και των ν. 3463/2006 (Α’ 114) και 4555/2018 (Α’ 133), η δε χρήση του προτείνεται να παραμείνει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Κοινότητα Λαλιωτίου στην οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως γνωμοδοτήσει σχετικά., σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

                                                                             Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών                                

          Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα         

 

Α. Εγκρίνει,την  εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) το

οποίο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του κτηρίου του πρώην κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Λαλιωτίου, συνολικού εμβαδού 79,19 τ.μ.

 

Β.  Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) και των ν. 3463/2006 (Α’ 114) και 4555/2018 (Α’ 133).

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 52/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email