52/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

52/2020

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων

1.

Λέγγας Μάρκος
  1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

22ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε συζήτηση προσφυγής

της εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ΚΛ101/30.01.2020 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με την οποία καλείται ο Δήμος μας σε συνεδρίαση στις 12/05/2020 σε συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ» κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ με την οποία ζητά την ακύρωση της αρ. πρωτ. 116090/24.05.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης .

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Ραυτοπούλου Κωνσταντίνας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

  • την αριθμ. ΚΛ101/30.01.2020 Κλήση,

  • την 74/1646/21.02.2020 (ΨΨ1ΙΩ1Θ-ΖΨ6) ΑΑΥ

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη δικηγόρο, Ραυτοπούλου Κωνσταντίνα ως συνήγορο υπεράσπισης του Δήμου Σικυωνίων, για παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00’πμ κατά τη συζήτηση, ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ», κατόπιν της αριθμ. ΚΛ101/30.01.2020 Κλήσης.

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 422,84 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email