52/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10 / 04-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   52 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 2Ο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών  

                 στα δίκτυα αποχέτευσης των τουαλετών στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 129/30-11-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Αι.   Λούτα                       «

                                                             

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  2ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης των τουαλετών στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής»   ανέφερε τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί στην συντήρηση των αποχετευτικών

εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων της καθότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και εγκυμονεί κίνδυνος φραγής, αφού ήδη σε μερικά σχολεία έχει χρειασθεί να γίνει απόφραξη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία των μαθητών, για το λόγο αυτό , κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω συντήρηση,

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη συντήρησης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το αρχικό αίτημα που έχει προηγηθεί με ΑΔΑΜ: 17REQ002291883

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ002291883 και την διενέργεια της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης των τουαλετών στα σχολεία   της Δευτεροβάθμιας Σχολικής   Επιτροπής,  έναντι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω συντήρησης   με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα αποχέτευσης των τουαλετών στα σχολεία   της Δευτεροβάθμιας Σχολικής   Επιτροπής»

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.   Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω συντήρηση και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

4.- Η πληρωμή του συντηρητή-αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    52 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04- 12- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email