519/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 519/2016

Περίληψη :

Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων,

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7o

Στο 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου τις παρακάτω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ.:

  • την αρ. 57/2016 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017,
  • την αρ. πρωτ. 1758/06.12.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων           «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων
  • την αρ. 60/2016 απόφαση με την οποία ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα παραπάνω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 60/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων«Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2017 και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 351.043,86 €
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 €
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.100,00 €
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 €
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 €
05 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.100,00 €
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 €
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 336.843,86 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 83.879,82 €
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 €
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 83.879,82 €
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 €
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 €
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 €
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 €
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 €
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 €
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 0,00 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 €
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 €
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 170.222,00 €
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 167.722,00 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.500,00 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 70.000,00 €
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 50.000,00 €
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 675.145,68 €
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
6 ΕΞΟΔΑ 495.087,05 €
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 314.742,37 €
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 21.500,00 €
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 23.344,68 €
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 €
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 89.600,00 €
65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 0,00 €
66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 45.700,00 €
67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 €
68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 200,00 €
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.179,82 €
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.179,82 €
73 ΕΡΓΑ 0,00 €
74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 €
75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00 €
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 176.532,00 €
81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 8.810,00 €
82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 167.722,00 €
83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 0,00 €
85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 €
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.346,81 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 675.146,68 €
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 18.042,37 €
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.000,00 €
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 546.776,68 €
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 €
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 €
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 €
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 €
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 €
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 €
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 94.979,82 €
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00 €
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00 €
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00 €
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00 €
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00 €
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 672.798,87 €

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 519/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email