514/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                   ορθή επανάληψη

                                                                                                                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 514/2016

Περίληψη : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, ,

έθεσε υπόψη του συμβουλίου :

  1. Την υπ’ αριθ. 6/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63 γ. Ν. 3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2017», η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  2. Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017 όπως αυτό συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναλυτικά αναφέρεται στο αποφασιστικό της παρούσας και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω: «Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2017 είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη και την οικονομική μας δυνατότητα . Όπως καλά γνωρίζεται τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες περικοπές στις χρηματοδοτήσεις που έχουν υποστεί οι Δήμοι, από την Κεντρική διοίκηση, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελιχθούμε και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, για μεγάλα έργα ανάπτυξης και δραστηριότητες. Εμείς όμως, ήδη έχουμε ώριμες μελέτες έργων ανάπτυξης τις οποίες δύναται να υποβληθούν σε επικείμενες προσκλήσεις χρηματοδότησης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 Έτσι στην παρούσα φάση το τεχνικό πρόγραμμα 2017 καταρτίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν μεγάλες ανάγκες του Δήμου.»

   Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 6/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2017
  • την ισχύουσα Νομοθεσία – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΥΠΕΡ:Λεονάρδος Α. , Θελερίτης Γ., Ρουμπέκας Γ., Κουτρέτσης Σ. , Μυττάς Ι. Τσιάνος Ι. , Πανάγου Α.,   Σωτηρόπουλος Ι, Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β., Χρυσικός Π., Αλεξόπουλος Β., Ζάρκος Δ.,   Φιακάς Π., Κελλάρη Ι., Δομετίου Β., Μπούρης Ε.,

ΚΑΤΑ: Σπανός Κ., Κελλάρης Β., Γεώργας Χ., Μπακόλιας Π., Ραυτόπουλος Γ., Σκαρμούτσος Ν.,

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

ΥΠΕΡ: Φαρμάκης Π. (Δ.Κ. Κιάτου), Νικολάου Ν. (Τ.Κ. Σουλίου), Γαλάνης Σ. (Ψαρίου), Αθανασούλης Ι. (Λάυκας)

ΚΑΤΑ: Τυρλής Α. (Λαλιωτίου).

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

ΥΠΕΡ: Καλαντζής Π. (Γονούσας), Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου), Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου),

Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας), Ρέλιας Α. (Γκούρας)

ΚΑΤΑ: Δεδάκης Σ. (Καστανέας), Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)

Α. Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά περιγράφεται ακολούθως :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
0,00 €
 
20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1
20.7325.001
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού
18.422,79 €
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)
2
20.7326.001
Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής
220.000,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
238.422,79 €
 
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
3
25.7312.002
«Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση “Τρύπα” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
32.779,97 €
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 2015)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ
32.779,97 €
 
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4
30.7412.004
Εκπόνηση μελετών
270.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5
30.7413.012
Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (Συνεχιζόμενο)
44.744,96 €
(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)
6
30.7323.003
Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία
236.397,68 €
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (Χ.Υ. ΜΕΧΡΙ 20-10-2016)
7
30.7323.002
Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (Συνεχιζόμενο)
372.000,00 €
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
8
30.7322.003
Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ(Συνεχιζόμενο)
23.385,82 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
9
30-7323.005
Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
12.500,00 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
10
30.7323.001
Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ}
50.000,00 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015
11
30.7323.012
Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ
50.161,50 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015
12
30.7323.009
Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ
42.996,80 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=40.000,00 & Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=2.996,80
13
30.7326.003
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κτιρίου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
12.600,00 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 (€ 7,72),

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 (€8802,98) & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 (€ 3789,30)

14
30.7331.034
Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
14.165,44 €
Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
15
30.7333.001
Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
6.209,65 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
16
30.7333.007
Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
17
30.7333.005
Επισκευή γέφυρας στη θέση “ΜΠΡΙΖΙΜΗ” στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
18
30-7333.006
Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
5.321,93 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
19
30.7333.011
Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
20
30.7333.008
Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
21
30.7333.009
Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
22
30.7333.010
Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
7.278,07 €
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.184.152,20 €
 
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
0,00 €
 
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
23
45.7326.001
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
5.656,39 €

(Από ΣΑΤΑ 2012=2.683,34€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=538,54€+

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=2.274,35€)

   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
5.656,39 €
 
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0,00 €
 
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
24
61.7326.002
Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
195.498,52 €
Π.Α.Α. 2007-2013
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
195.498,52 €
 
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0,00 €
 
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
25
63.7312.001
Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων
3.359.609,18 €
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.359.609,18 €
 
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
26
64.7311.005
Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στη Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
111.726,25 €
Π.Α.Α. 2007-2013
27
64.7322.005
Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο)
577.680,88 €
(ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος) Π.Α.Α. 2007-2013
28
64.7326.002
Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
30.000,00 €
ΣΑΕ 055
29
64.7341.011
Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού (Συνεχιζόμενο)
12.117,85 €
ΣΑΕ:2013ΣΕ08280041
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
731.524,98 €
 
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0,00 €
 
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
30
70.7326.003
Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
12.600,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275)

Απο LIFE έτους 2014

31
70.7326.001
Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
66.154,90 €

{Από ΠΥΡ/ΣΙΑ (ΣΑΕ 055 2012=21.201,76€)+

(ΣΑΤΑ 2013 = 4.338,14€) + (ΣΑΤΑ 2014 = 4.000,00€) + (ΣΑΤΑ 2015=28.600,00€) +

(ΣΑΤΑ 2016=4.615,00€) + (ΣΑΤΑ 2017 = 3.400,00€)

32
70.7326.006
Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων [Πρόγραμμα LIFE   -STYMFALIA (LIFE12/NAT/GR/000275)]
50.000,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275)

Απο LIFE έτους 2014=19.031,98€ ,

Απο LIFE έτους 2015=30968,02€

33
70.7326.009
Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία (θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)[Πρόγραμμα LIFE   -STYMFALIA (LIFE12/NAT/GR/000275)]
40.000,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275)

Από LIFE έτους 2015=845,98€ ,

Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=38.172,00€

Από ιδίους πόρους =982,02

34
70.7331.001
Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
85.459,16 €
(Από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=38.459,16) + (Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000)
35
70.7331.002
Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
55.247,57 €
{(Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=3,57€)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=10.938,12€)+(Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=44.305,88€)
36
70-7331.030
Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
57.093,96 €
Από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 2.623,62)+ (ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 46.929,50) +(ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές σχολικών κτιρίων = 7.540,84)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
366.555,59 €
 
   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6.114.199,62 €
 

                                             Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15 0,00 €
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20 238.422,79 €
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
25 32.779,97 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30 1.184.152,20 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35 0,00 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
45 5.656,39 €
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 195.498,52 €
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 3.359.609,18 €

64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

64 731.524,98 €
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70 366.555,59 €
ΣΥΝΟΛΟ
  6.114.119,62 €

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 514/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email