Αντίγραφο του 513/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 513/2017

Περίληψη : Έντοκη Κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σικυωνιών

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20946/15.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18.   Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:         1.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η κ. Μαυραγάνη Κυριακή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η. Δ.

Ο κ. Μπούρης Ευάγγελος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 3ου θέματος   Η.Δ

Ο κ. Ρουμπέκας   Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

     Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έντοκη Κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σικυωνιών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την με αριθ. πρωτ. 20988/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 20988                                         –   Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

          Γ. Γραμματέα Δήμου

      

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 171 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, πλην αυτών που διακρατούνται υποχρεωτικά σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο, κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

             Με την υπ’ αριθ. 379/2015 Α.Δ.Σ., επελέγη η Τράπεζα Πειραιώς, ως τράπεζα συνεργασίας με το Δήμο μας και    

         αποφασίσθηκε η μεταφορά στην εν λόγω τράπεζα, των χρηματικών διαθεσίμων που έως τότε, ήταν κατατεθειμένα σε    

         λογαριασμό όψεως στην τράπεζα EUROBANKERGASIAS Α.Ε.. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η μεταφορά      

         στην Τράπεζα Ελλάδος, μέρους των χρηματικών μας διαθεσίμων και συγκεκριμένα, ποσό ύψους € 1.064.687,89 σύμφωνα    

         με την υπ’ αριθ. 170/2015 Α.Δ.Σ. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4323/2015 (Α’ 43).

   Με την υπ’ αριθ. οικ. 8004/24-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα, ο Δήμος Σικυωνίων ζήτησε νέες προσφορές για τη διαχείριση, μεταξύ άλλων και των ταμειακών διαθεσίμων του. Στην εν λόγω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας εγγράφως τις προσφορές τους, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα: α) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., β) Τράπεζα EUROBANKERGASIAS Α.Ε, γ) Τράπεζα ALPHABANK Α.Ε. και δ) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά οι προσφορές των Τραπεζών, παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

ΟΨΕΩΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ

e-banking/κατ/τος

P.O.S. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΡΗΣΗΣ P.O.S. (ανά συναλλαγή)

ΚΑΡΝΕ

ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,72-1,62* ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,70 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,62 (ετήσια διάρκεια) ΝΑΙ/1,30 (Έως € 3000,00)
2 EUROBANK 1,35 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,60 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,10 (ετήσια διάρκεια) ΝΑΙ/0,70 (άνω € 3.000,00)
3 ALPHA 1,30 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,50-0,60** ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,15% (εξάμηνη διάρκεια) ΝΑΙ/1,40 (Έως € 3000,00)
4 ΕΘΝΙΚΗ 0,70 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,75 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/0,60 ΝΑΙ/1,00 (Έως € 1.000,00)
* Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσφέρει επιτόκιο 1,72% έως 30/6/2017 και 1,62% έως 31/12/2017 σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες των οποίων το
προσφερόμενο επιτόκιο, ισχύει για ένα έτος.            
** Το επιτόκιο χρήσης P.O.S. διαμορφώνεται σε 0,50% για κάρτες έκδοσης ALPHA και σε 0,60% για κάρτες άλλων τραπεζών.
                   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:              
Α. Η ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα, δεν διευκρινίζει εάν προσφέρει κάποια χορηγία στο Δήμο.      
                   
Β. Η ALPHA προσφέρει χορηγία € 3.000,00 σε μετρητά και δυνατότητα        
διαμόρφωσης του επιτοκίου στον όψεως στο 1,39%.          
                   
Γ. Η EUROBANK προσφέρει χορηγία € 6.000,00 σε διάρκεια ενός έτους σταδιακά και δωρεάν μεταχεισμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό.
                   
Δ. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ δε διευκρινίζει το ποσό της δωρεάς.          
                   
Ε. Όλες οι τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα ένταξης του Δήμου στο σύστημα DIAS.      
                                   

   Με βάση τα ανωτέρω και εκτιμώντας τόσο το συμφέρον του Δήμου Σικυωνίων όσο και τη διευκόλυνση πραγματοποίησης των καθημερινών του συναλλαγών, προτείνεται όπως μέρος των χρηματικών διαθεσίμων που σήμερα τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., μεταφερθούν στην Τράπεζα EUROBANKERGASIASΑ.Ε. σε λογαριασμό όψεως, που ήδη τηρεί από προηγούμενη συνεργασία του ο Δήμος μας στη συγκεκριμένη Τράπεζα.

   Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου Σικυωνίων που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς, ανέρχονται σε € 3.393.064,37 σύμφωνα και με τη συνημμένη κατάσταση της ορισμένης ως Ταμία υπαλλήλου μας, Παναγιώτας Λίγκα του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, με ημερομηνία 18/12/2017. Από το ανωτέρω ποσό, δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Λογαριασμός που τηρείται για τη διαχείριση του Ιδρύματος «Γεώργιος Μαυρούλιας», καθώς είναι ειδικός προς το σκοπό αυτό.

     Στην περίπτωση που αποφασισθεί η ως άνω προτεινόμενη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων στην Τράπεζα EUROBANKERGASIASΑ.Ε., θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει την Ταμία του Δήμου μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταφοράς από την Τράπεζα Πειραιώς.

       Προς ενημέρωσή σας, σας υποβάλλουμε τις υποβληθείσες, κατόπιν της υπ’ αριθ. οικ. 8004/24-5-2017  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσφορές των ως άνω αναφερομένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Κιάτο, 18 Δεκεμβρίου 2017

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία ,
  • την με αριθ. πρωτ. 20988/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά πλειοψηφία

   Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο .

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την έντοκη κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου Σικυωνίων,  ποσού

500.000,00 € στην τράπεζαEUROBANKERGASIASA.E.

2. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ίτην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά Κλάδου Π.Ε.1 Οικονομικού Α βαθμού προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά του ως άνω ποσού από την Τράπεζα Πειραιώς στην τράπεζαEUROBANKERGASIASA.E.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 513/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

513/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 513/2017

Περίληψη : Έντοκη Κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σικυωνιών

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20946/15.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18.   Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:         1.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η κ. Μαυραγάνη Κυριακή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η. Δ.

Ο κ. Μπούρης Ευάγγελος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 3ου θέματος   Η.Δ

Ο κ. Ρουμπέκας   Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

     Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έντοκη Κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Σικυωνιών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την με αριθ. πρωτ. 20988/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 20988                                         –   Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

          Γ. Γραμματέα Δήμου

      

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 171 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, πλην αυτών που διακρατούνται υποχρεωτικά σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο, κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

             Με την υπ’ αριθ. 379/2015 Α.Δ.Σ., επελέγη η Τράπεζα Πειραιώς, ως τράπεζα συνεργασίας με το Δήμο μας και    

         αποφασίσθηκε η μεταφορά στην εν λόγω τράπεζα, των χρηματικών διαθεσίμων που έως τότε, ήταν κατατεθειμένα σε    

         λογαριασμό όψεως στην τράπεζα EUROBANKERGASIAS Α.Ε.. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η μεταφορά      

         στην Τράπεζα Ελλάδος, μέρους των χρηματικών μας διαθεσίμων και συγκεκριμένα, ποσό ύψους € 1.064.687,89 σύμφωνα    

         με την υπ’ αριθ. 170/2015 Α.Δ.Σ. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4323/2015 (Α’ 43).

   Με την υπ’ αριθ. οικ. 8004/24-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα, ο Δήμος Σικυωνίων ζήτησε νέες προσφορές για τη διαχείριση, μεταξύ άλλων και των ταμειακών διαθεσίμων του. Στην εν λόγω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας εγγράφως τις προσφορές τους, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα: α) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., β) Τράπεζα EUROBANKERGASIAS Α.Ε, γ) Τράπεζα ALPHABANK Α.Ε. και δ) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά οι προσφορές των Τραπεζών, παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

ΟΨΕΩΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ

e-banking/κατ/τος

P.O.S. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΡΗΣΗΣ P.O.S. (ανά συναλλαγή)

ΚΑΡΝΕ

ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,72-1,62* ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,70 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,62 (ετήσια διάρκεια) ΝΑΙ/1,30 (Έως € 3000,00)
2 EUROBANK 1,35 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,60 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,10 (ετήσια διάρκεια) ΝΑΙ/0,70 (άνω € 3.000,00)
3 ALPHA 1,30 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,50-0,60** ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/1,15% (εξάμηνη διάρκεια) ΝΑΙ/1,40 (Έως € 3000,00)
4 ΕΘΝΙΚΗ 0,70 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/3 ΔΩΡΕΑΝ 0,75 ΝΑΙ/ΑΝΕΞΟΔΑ ΝΑΙ/0,60 ΝΑΙ/1,00 (Έως € 1.000,00)
* Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσφέρει επιτόκιο 1,72% έως 30/6/2017 και 1,62% έως 31/12/2017 σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες των οποίων το
προσφερόμενο επιτόκιο, ισχύει για ένα έτος.            
** Το επιτόκιο χρήσης P.O.S. διαμορφώνεται σε 0,50% για κάρτες έκδοσης ALPHA και σε 0,60% για κάρτες άλλων τραπεζών.
                   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:              
Α. Η ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα, δεν διευκρινίζει εάν προσφέρει κάποια χορηγία στο Δήμο.      
                   
Β. Η ALPHA προσφέρει χορηγία € 3.000,00 σε μετρητά και δυνατότητα        
διαμόρφωσης του επιτοκίου στον όψεως στο 1,39%.          
                   
Γ. Η EUROBANK προσφέρει χορηγία € 6.000,00 σε διάρκεια ενός έτους σταδιακά και δωρεάν μεταχεισμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό.
                   
Δ. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ δε διευκρινίζει το ποσό της δωρεάς.          
                   
Ε. Όλες οι τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα ένταξης του Δήμου στο σύστημα DIAS.      
                                   

   Με βάση τα ανωτέρω και εκτιμώντας τόσο το συμφέρον του Δήμου Σικυωνίων όσο και τη διευκόλυνση πραγματοποίησης των καθημερινών του συναλλαγών, προτείνεται όπως μέρος των χρηματικών διαθεσίμων που σήμερα τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., μεταφερθούν στην Τράπεζα EUROBANKERGASIASΑ.Ε. σε λογαριασμό όψεως, που ήδη τηρεί από προηγούμενη συνεργασία του ο Δήμος μας στη συγκεκριμένη Τράπεζα.

   Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου Σικυωνίων που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς, ανέρχονται σε € 3.393.064,37 σύμφωνα και με τη συνημμένη κατάσταση της ορισμένης ως Ταμία υπαλλήλου μας, Παναγιώτας Λίγκα του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού, με ημερομηνία 18/12/2017. Από το ανωτέρω ποσό, δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Λογαριασμός που τηρείται για τη διαχείριση του Ιδρύματος «Γεώργιος Μαυρούλιας», καθώς είναι ειδικός προς το σκοπό αυτό.

     Στην περίπτωση που αποφασισθεί η ως άνω προτεινόμενη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων στην Τράπεζα EUROBANKERGASIASΑ.Ε., θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει την Ταμία του Δήμου μας Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά του κλάδου ΠΕ 1 Οικονομικού Α’ βαθμού, για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταφοράς από την Τράπεζα Πειραιώς.

       Προς ενημέρωσή σας, σας υποβάλλουμε τις υποβληθείσες, κατόπιν της υπ’ αριθ. οικ. 8004/24-5-2017  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσφορές των ως άνω αναφερομένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Κιάτο, 18 Δεκεμβρίου 2017

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία ,
  • την με αριθ. πρωτ. 20988/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά πλειοψηφία

   Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο .

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την έντοκη κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου Σικυωνίων,  ποσού

500.000,00 € στην τράπεζαEUROBANKERGASIASA.E.

2. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ίτην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Παναγιώτα Λίγκα του Θωμά Κλάδου Π.Ε.1 Οικονομικού Α βαθμού προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά του ως άνω ποσού από την Τράπεζα Πειραιώς στην τράπεζαEUROBANKERGASIASA.E.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 513/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email