510/11ΑΔΣ Λήψη απόφασης επί εγγράφου διαμαρτυρίας Δημοτών.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27/11-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 510

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί εγγράφου διαμαρτυρίας Δημοτών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 6.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 23016/07-11-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 24] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16. Καραδήμας Βλάσιος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος], 17. Kουτρέτσης Σπυρίδων [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 24ου θέματος], 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος], 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Σπανός Κων/νος, 22. Χατούπης Νικόλαος, 23. Μακρής Βασίλειος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος], 24. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ] 1. Θελερίτης Γεώργιος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμινιού), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 15. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 16. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 17. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
18. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 2. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανιάς), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 6. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 6. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής),
3. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων),4 .Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: Λήψη απόφασης επί εγγράφου διαμαρτυρίας Δημοτών.
Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Συμβούλιο έγγραφο υπογεγραμμένο από δημότες με το οποίο διαμαρτύρονται για την επιβολή του τέλους στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών και ζητούν από τον Δήμο να στηρίξει την πρόσπαθειά τους και ανέφερε τα παρακάτω:
Πρόεδρος: Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει άδικος φόρος αλλά άδικη φορολογική νομοθεσία. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, μέσω της φορολογικής νομοθεσίας, δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία να ασκήσει κοινωνική πολιτική και να αναδιανείμει έτσι το εισόδημα υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Στη χώρα μας ανέκαθεν γινόμαστε μάρτυρες μιας φορολογικής πολιτικής που εξαντλείται στην είσπραξη φόρων από μισθωτούς και συνταξιούχους και ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες που από τη φύση του επαγγέλματός δεν μπορούν να φοροδιαφεύγουν.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία, μια φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει φόρους που πλήττουν κύρια τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους άνεργους είναι κατά τη γνώμη μου άδικη, καταχρηστική και αντισυνταγματική.
Το Δημοτικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να σταθεί, με κάθε νόμιμο μέσο, δίπλα στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας προκειμένου να τους προστατεύσει απέναντι στην απεχθή φορολογία που επιβάλλει το ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Στη λογική αυτή προτείνεται:
α) Να προβεί σε εξώδικη διαμαρτυρία προς την Α.Ε. ΔΕΗ, το περιεχόμενο της οποίας θα συνταχθεί από τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου.
β) Για τους λόγους που θα αναφέρονται στη διαμαρτυρία καλεί τη ΔΕΗ να απέχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό ΕΕΤΗΔΕ, μέχρι την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του Ν. 4021/2011.
γ) Δέχεται εξουσιοδοτήσεις από συμπολίτες ώστε να προβεί για λογαριασμό τους σε κάθε ενέργεια που κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η πληρωμή από μέρους τους των πραγματικών οφειλών τους προς αυτήν και όχι του ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ).
Στη συνέχεια πήραν τον λόγο Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και παραβρισκόμενοι στη Συνεδρίαση Δημότες και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος.
Χουσελάς: Το Χαράτσι είναι άδικο, καταχρηστικό και παράνομο. Δεν επιτρέπεται ανώνυμη εταιρεία να εισπράττει φόρους.
Παπαβασιλείου: Υπάρχουν δύο κατηγορίες συμπολιτών, αυτοί που αρνούνται να πληρώσουν για πολιτικούς – ιδεολογικούς λόγους και αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν. Για τους δεύτερους πρέπει ο Δήμος να προβεί σε ενέργειες.

Γ. Σταματόπουλος: Οι αντιδρώντες οφείλουν να περιφρουρήσουν μόνοι τους τα δικαίωμά τους και να μη βάζουν μπροστά το Δήμο.

Δήμαρχος: Πρόκειται για έναν άδικο, μη ανταποδοτικό φόρο που αποσκοπεί στο να πληρωθούν οι τοκογλύφοι. Πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη. Ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που ο νόμος του επιτρέπει προκειμένου να προστατεύσει τους συμπολίτες μας. Το θέμα θα τεθεί στην ΠΕΔΕ προκειμένου όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας να ακολουθήσουν κοινή γραμμή.

Ζαχαριάς: Είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο φόρο. Ο Δήμος οφείλει να συμπαρασταθεί στους Δημότες.

Σπανός: Είμαι υπέρ των δίκαιων φόρων. Ο συγκεκριμένος είναι άδικος. Προτείνω ο Δήμος να συμπαρασταθεί νομικά στους πολίτες.
Χωρέμης: Όσοι ήταν μέσα στο σύστημα που οδήγησε τη χώρα σ’ αυτή τη κατάσταση δεν έχουν ούτε το πολιτικό ούτε το ηθικό ανάστημα να διαμαρτήρονται.

Παπαδημητρίου: Ευθύνες έχουν τα συγκεκριμένα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα και οι πολιτικές που στηρίχτηκαν από δημοτικές παρατάξεις. Πάλη για το χαράτσι στα σωματεία και στις γειτονιές.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθώς και τη διαλογική συζήτηση που προκλήθηκε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Χωρέμη και Παπαδημητρίου)

Το Δημοτικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να σταθεί, με κάθε νόμιμο μέσο, δίπλα στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας προκειμένου να τους προστατεύσει απέναντι στην απεχθή φορολογία που επιβάλλει το ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
Στη λογική αυτή αποφασίζει:
α) Να προβεί σε εξώδικη διαμαρτυρία προς την Α.Ε. ΔΕΗ, το περιεχόμενο της οποίας θα συνταχθεί από τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου.
β) Για τους λόγους που θα αναφέρονται στη διαμαρτυρία καλεί τη ΔΕΗ να απέχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό ΕΕΤΗΔΕ, μέχρι την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του Ν. 4021/2011.
γ) Δέχεται εξουσιοδοτήσεις από συμπολίτες ώστε να προβεί για λογαριασμό τους σε κάθε ενέργεια που κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η πληρωμή από μέρους τους των πραγματικών οφειλών τους προς αυτήν και όχι του ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 510/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email