51/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   51/2023

Περίληψη: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ.1 ιθ του Ν. 3852/2010).

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

      Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

4ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ.1 ιθ του Ν. 3852/2010», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την αριθ. 479/2022 με ΑΔΑ: Ψ35Ω1Θ-5ΘΥ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Την από 7-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ       ο

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου  για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιθ Νόμου 3852/2010)

 

Κατά το εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό είχε τροποποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4690/2020 περί  «Κύρωσης: α)της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλων διατάξεων»  οριζόταν ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή (…) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους (…).»

 

Ακολούθως, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4735/2020 περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμισης οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεων για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων διατάξεων» η προπαρατεθείσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε ως εξής: « (…)Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).»

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής ενός δήμου και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του, να ανατίθεται σε δικηγόρο ο χειρισμός μεμονωμένων εξώδικων ή δικαστικών υποθέσεών του που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η καταβολή ειδικής αμοιβής, κατά παρέκκλιση των ελάχιστων νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων, η οποία καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα κατά περίπτωση εύλογα όρια.

Τόσο όμως η απόφαση για την ανάθεση της εντολής όσο και αυτή για τον καθορισμό της ειδικής αμοιβής είναι απαραίτητο να προηγούνται της εκτέλεσής της και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίζονται, κατά τρόπο ειδικό και σαφή, οι συγκεκριμένες υποθέσεις και τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενό της και να προλαμβάνεται η δημιουργία μελλοντικών αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου και του δικηγόρου.

 

Με την αρίθμ. 479/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η Σοφία Παπαδοπούλου, «προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της από 26-05-2021 και με αρ. κατ. 2607/2021 αίτησης αναίρεσης της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου του Σταύρου , με την οποία ζητείται η αναίρεση της 298/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, για τους λόγους που αναφέρουν σ’ αυτήν» .

Η εν λόγω αίτηση προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, κατά τη δικάσιμο της 12-12-2022 και κατόπιν αναβολής κατά τη δικάσιμο της 27-3-2023  .

 

Εφόσον η παρούσα υπόθεση, έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και  εμπειρία, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αποφανθεί για τον καθορισμό της αμοιβή της σύμφωνα με την από 03-03-2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3995/06-03-2023 επιστολή  της πληρεξούσιας δικηγόρου Σοφία Παπαδοπούλου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 2.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο (3.472,00€).

 

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης  προηγείται υποχρεωτικά -κατά κανόνα- όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Συνεπώς, σε περίπτωση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρο, η συμφωνημένη αμοιβή του οποίου καθορίζεται απαραιτήτως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 90/2018, 255/2017, 204/2017), η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από το δήμαρχο πριν από την απόφαση του συμβουλίου, λαμβάνοντας αναγκαστικά υπόψη το κατ’ εκτίμηση ύψος δαπάνης.

 

Κιάτο   7  Μαρτίου    2023

 

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                    Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                 και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                      Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Συνημμένα:  Η  αρίθμ.  215/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και Διάθεσης Πίστωσης με αρίθμ. πρωτ. 4106/07-03-2023 ποσού 3.472,00€ (ΑΔΑ: ΨΚΥΨΩ1Θ-1ΛΨ)

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την αριθ. 479/2022 με ΑΔΑ: Ψ35Ω1Θ-5ΘΥ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,
  • την από 7-3-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Καθορίζει,το ποσό των 3.472,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) ως αμοιβή της πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Σοφίας Παπαδοπούλου,  για την παράσταση εκπροσώπησης του Δήμου  Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.Τ.Ε.),  κατά τη συζήτηση της από 27-03-2023 και με αρ. κατ. 2607/2021 αίτησης αναίρεσης της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου, σύμφωνα με την αριθ. 479/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής.

 

Β.  Η δαπάνη,  θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.008 η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο:  «Αμοιβές Νομικών έτους 2023» .

 

Γ.  Η πληρωμή,  της  εν λόγω Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Δ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 51/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  

Print Friendly, PDF & Email