51/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 51/2020

Περίληψη:

Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης( αγροκτήματα ) των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1. Την αριθ. 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας με θέμα: «Προτάσεις για τον τρόπο εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης» .

2. Την αριθ. 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας με θέμα: «Προτάσεις για τον τρόπο εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης» .

3. Την αριθ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαύκας της Δ.Ε. Στυμφαλίας με θέμα: «Προτάσεις για τον τρόπο εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης» .

4. Τα σχετικά έγγραφα των Προέδρων των Κοινοτήτων: Κεφαλαρίου, Καστανιάς, Κυλλήνης, Καλλιάννων, Ασπροκάμπου, Στυμφαλίας και Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας

5. Την από 20-2-2020 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Σπηλιώτη Φωτεινή

Καλιάνοι 20 -2-2020

ΠΡΟΣ

Τo Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα ) ΔΕ Στυμφαλίας :

 • Θέσεις ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’, ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’, ‘’Λεμονιά’’ και ‘’Ωνι’’ της Κοινότητας Δροσοπηγής.

 • Θέση ‘’Παναγία ‘’και ‘’Γωνιά’’ της Κοινότητας Καισαρίου .

 • Θέσεις ‘’Καρατζά’’ (2 τεμάχια) και ‘’Κοκκινιά’’ της Κοινότητας Καλιάνων.

 • Θέσεις ‘’Σταμάτα’’ ( 2 τεμάχια) της Κοινότητας Καστανιάς .

 • Θέσεις ‘’Βάτος ‘’(3 τεμάχια) και ‘’Αγιος Γεώργιος ‘’της Κοινότητας Κυλλήνης .

 • Θέσεις ‘’Καλιάνοι’’, ‘’Ντριστίλια’’ και ‘’Κοδέλα’’ της Κοινότητας Λαύκας .

 • Θέσεις ‘’Μπινιάρα’’, ‘’Κοδέλα’’ και ‘’Πηγάδι ’’ της Κοινότητας Ψαρίου .

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 και 195 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ α /114/30-6-2006) Δ.Κ.Κ.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 634 του Αστικού κώδικα

  3. Το γεγονός ότι η μίσθωση των εν λόγω προηγουμένων μισθώσεων λήγει 1-12-2020 .

  4. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει τον τρόπο διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου .

  5. Το γεγονός ότι η εν λόγω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας .

  6. Τις προτάσεις των δέκα Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας (Ασπροκάμπου, Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Λαύκας, Στυμφαλίας και Ψαρίου ) .

  7. Το γεγονός ότι : α/στις Κοινότητες ΔΕ Στυμφαλίας Ασπροκάμπου, Κεφαλαρίου και Στυμφαλίας δεν υπάρχει καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) ιδιοκτησίας του Δήμου .β/στις Κοινότητες ΔΕ Στυμφαλίας Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κυλλήνης, Λάυκας και Ψαρίου που υπάρχει καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) ιδιοκτησίας του Δήμου ήτοι :

Κοινότητας Δροσοπηγής

 • Θέση ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’ εκτάσεως 0,600 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’ εκτάσεως 1,000 στρέμματος .

 • Θέση ‘’Λεμονιά’’ εκτάσεως 1,500 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Ωνι’’ εκτάσεως 1,500 στρεμμάτων.

Κοινότητας Καισαρίου

 • Θέση ‘’Παναγία ‘’ με αριθ. αναδασμού 73 εκτάσεως 8,505 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Γωνιά ‘’ με αριθμ. αναδασμού 247 εκτάσεως 12,225 στρεμμάτων

Κοινότητας Καλιάνων

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 93 εκτάσεως 9,510 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 514 εκτάσεως 1,804 στρεμμάτων .

 • Θέση ‘’Κοκκινιά’’ με αριθμ. αναδασμού 121 εκτάσεως 2,708 στρεμμάτων.

Κοινότητας Καστανιάς

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθ. αναδασμού 183 εκτάσεως 2,388 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθμ. αναδασμού 335 εκτάσεως 15,846 στρεμμάτων.

Κοινότητας Κυλλήνης

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 147 εκτάσεως 2,510 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 168 εκτάσεως 25,015 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 169 εκτάσεως 18,686 στρεμμάτων.

Κοινότητας Λαύκας

 • Θέση ‘’Καλιάνι’’ με αριθμ. αναδασμού 36 εκτάσεως 1,124 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Ντριστίλια’’ με αριθμ. αναδασμού 584 εκτάσεως 1,531 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 463 εκτάσεως 6,340 στρεμμάτων .

Κοινότητας Ψαρίου

 • Θέση ‘’Μπινιάρα’’ με αριθμ. αναδασμού 75 εκτάσεως 5,590 στρεμμάτων .

 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 148 εκτάσεως 1,560 στεμμάτων.

 • Θέση ‘’ Πηγάδι’’ με αριθμ. αναδασμού 160 εκτάσεως 0,905 στρεμμάτων .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Να δρομολογηθεί η διαδικασία της δημοπρασίας, έτσι ώστε να ενοικιαστεί για τέσσερα χρόνια η παρακάτω καλλιεργήσιμη γη (αγροτεμάχια), των Κοινοτήτων ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων :

Κοινότητας Δροσοπηγής

 • Θέση ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’ εκτάσεως 0,600 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’ εκτάσεως 1,000 στρέμματος .

 • Θέση ‘’Λεμονιά’’ εκτάσεως 1,500 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Ωνι’’ εκτάσεως 1,500 στρεμμάτων.

Κοινότητας Καισαρίου

 • Θέση ‘’Παναγία ‘’ με αριθ. αναδασμού 73 εκτάσεως 8,505 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Γωνιά ‘’ με αριθμ. αναδασμού 247 εκτάσεως 12,225 στρεμμάτων

Κοινότητας Καλιάνων

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 93 εκτάσεως 9,510 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 514 εκτάσεως 1,804 στρεμμάτων .

 • Θέση ‘’Κοκκινιά’’ με αριθμ. αναδασμού 121 εκτάσεως 2,708 στρεμμάτων.

Κοινότητας Καστανιάς

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθ. αναδασμού 183 εκτάσεως 2,388 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθμ. αναδασμού 335 εκτάσεως 15,846 στρεμμάτων.

Κοινότητας Κυλλήνης

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 147 εκτάσεως 2,510 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 168 εκτάσεως 25,015 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού 169 εκτάσεως 18,686 στρεμμάτων.

Κοινότητας Λαύκας

 • Θέση ‘’Καλιάνι’’ με αριθμ. αναδασμού 36 εκτάσεως 1,124 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Ντριστίλια’’ με αριθμ. αναδασμού 584 εκτάσεως 1,531 στρεμμάτων.

 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 463 εκτάσεως 6,340 στρεμμάτων .

Κοινότητας Ψαρίου

 • Θέση ‘’Μπινιάρα’’ με αριθμ. αναδασμού 75 εκτάσεως 5,590 στρεμμάτων .

 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 148 εκτάσεως 1,560 στεμμάτων.

 • Θέση ‘’ Πηγάδι’’ με αριθμ. αναδασμού 160 εκτάσεως 0,905 στρεμμάτων .

2. Να βεβαιωθεί ότι η ανωτέρω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας .

Η Συντάξασα

Δημοτική Υπάλληλος Ο Αντιδήμαρχος

ΔΕ Στυμφαλίας

Σπηλιώτη Φωτεινή Φιακάς Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,

 • την από 20-2-2020 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

 • τις προαναφερόμενες σχετικές αποφάσεις Συμβουλίων των Κοινοτήτων και των σχετικών εγγράφων

των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Στυμφαλίας, – και

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την εκμίσθωση, της καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των Κοινοτήτων: Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κυλλήνης, Λαύκας και Ψαρίου της Δ .Ε. Στυμφαλίας, η διάθεση της οποίας θα γίνει μετά από διεξαγωγή Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ανωτέρω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, (σύμφωνα με τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής για την εκάστοτε Τ. Κ. ,) .

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια υπάλληλο της Δ. Ε. Στυμφαλίας για την σύνταξη των όρων δημοπράτησης .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 51/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email