51/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  12 / 13-12–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   51 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί  αποδοχή πίστωσης ποσού  32.365,00 €  προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ Κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα  Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 303/9-12-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αικ.  Λούτα                                «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  αποδοχή πίστωσης ποσού  32.365,00 €  προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄ Κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα  Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Ο Δήμος Σικυωνίων  μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 335 / 2019   απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (32.365,00) €,  (Δ΄ Κατανομή  Έτους   2019 ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  και πρέπει με απόφασή μας.

 

 

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό  και  2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε  η συγχώνευση  των σχολικών επιτροπών  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν  δύο (2) ενιαία  νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  για το έτος 2019  ως (Δ΄ Κατανομή).

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των  τριάντα δύο  χιλιάδων  τριακοσίων  εξήντα πέντε    ευρώ   (32.365,00)   το οποίο προέρχεται  από  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους  2019    (Δ΄   Κατανομή) και

 

Γ.- Κατανέμει  το ποσό  των  τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε    ευρώ   (32.365,00)  € στα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ως  εξής:

 

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1 ΤΑΜΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 32.365,00  

 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν        32.365,00

 

Και Δ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των    τριάντα   δύο  χιλιάδων  τριακοσίων εξήντα πέντε  ευρώ   (32.365,00)  €

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   51 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-012-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email