51/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 51/2019   Θέμα: «Έγκριση 63/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, ενώπιον του Δασάρχη Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 2ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 63/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, ενώπιον του Δασάρχη Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης» ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνας Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανωτέρω απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. πρωτ. 2691/06.03.2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο Δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών  Τσατσάνης Βασίλειος προκειμένου να συντάξει στο όνομα του Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του Δασάρχη Κορίνθου μετά την 84/19.02.2019 κλήση του, κατόπιν γνωμοδότησης της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας δυνάμει της 50/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 84/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου
  • την 62/2019 (ΩΙΒΔΩ1Θ-ΠΚ4) απόφαση Δημάρχου,
  • την 50/2019 (Ψ4ΓΒΩ1Θ-Γ0Α) απόφαση ΟΕ
  • την από 6/03/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου που μεταξύ άλλων πως «…πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …»
  • την 170/2684/06.03.2019 (ΩΞΜ6Ω1Θ-4ΟΒ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 63/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του δικηγόρου                                    Τσατσάνη Βασιλείου προκειμένου να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις και να τις καταθέσει για λογαριασμό του, στο Δασονομείο Κιάτου μετά την αρ. 84/19.02.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου.

 

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης των προαναφερθέντων εξηγήσεων κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν              1,5 ώρα εργασίας με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 148,80€ (170/2019 ΑΑΥ).

 

Δ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Ε. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email