51/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 51 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 7Ο «Έγκριση αναγκαιότητας αντικατάστασης κεντρικών σωληνώσεων καλοριφέρ στο 2ο Γυμνάσιο

                       Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  7ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 7ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Έγκριση αναγκαιότητας αντικατάστασης κεντρικών σωληνώσεων καλοριφέρ στο 2ο Γυμνάσιο   Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

    

Η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου κ. Λούτα Αικατερίνη, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 114/27-03-2018 έγγραφό

της όπου αναφέρει τα εξής:

Μετά την αρνητική εισήγηση της Δ. Ε. Υ. Α. Σ., με το υπ’ αριθ. πρωτ 302/8-3-2018 έγγραφο, να επέμβει για την αποκατάσταση της βλάβης στο υδραυλικό σύστημα ζητούμε:

1.- Να αποστείλετε εμπειρογνώμονα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων για την εκτίμηση του μεγέθους της βλάβης και του κόστους αποκατάστασης.

2.- Να καλυφθεί το ποσό που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ζημιάς από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, αφού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 243 του νόμου 3463/2006 περί αρμοδιοτήτων Σχολικής Επιτροπής υπεύθυνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων είναι η Σχολική Επιτροπή.

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να καλύψει την εν λόγω συντήρηση με το ποσό των δύο χιλιάδων   διακοσίων τριάντα δύο ευρώ   ( 2. 232, 00 )€ με Φ.Π.Α. 24 %   πρέπει να εγκρίνουμε με απόφασή μας την εν λόγω δαπάνη ή όχι.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη κάλυψης της εν λόγω αντικατάστασης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1. –Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΟ 2Ο

Γυμνάσιο Κιάτου, με το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00)€ με Φ. Π. Α 24 %όπως

ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω αντικατάσταση.

3.- Η πληρωμή   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  51 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email