506/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 506/2017

Περίληψη : Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20946/15.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 . Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Ζάρκος Δημήτριος  
9 .Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 14 Μπούρης Ευάγγελος 15. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Κελλάρη Ιωάννα   2. Χρυσικός Παύλος   3 . Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Σπανός Κωνσταντίνος  
5.Κελλάρης Βασίλειος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Καρακούσης Ευάγγελος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:         1.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 2. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4. .Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η κ. Μαυραγάνη Κυριακή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η. Δ.

Ο κ. Μπούρης Ευάγγελος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 3ου θέματος   Η.Δ

Ο κ. Ρουμπέκας   Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

 
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 12/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   7 / 19 – 12 – 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12 / 2017

Περίληψη:«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων     οικονομικού έτους 2011.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 19/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

             1.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Πρόεδρος)                     1.- Γεώργιος     Κουκουμέλης   Μέλος                                                                      

             2.- Δήμητρα         Βυτινιώτη         Μέλος                                          2.- Αναστασία   Καλλιώρα             «  

             3.- Κων/νος           Κελλάρης         «                                                  3.- Παλαιολόγος Δούρος          «                                                                      

             4.- Παναγιώτης     Κατσούλας       «                                                4.-Ιωάννης       Σωτηρόπουλος     «                                                                      

             5.- Βασίλειος         Μπόκιας           «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.    

Θέμα 2ο

Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντίλα   εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2011» εξέθεσε ότι:

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 54/2017 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/ 12-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   54 / 2017    

Περίληψη: «Περί   εγκρίσεως του απολογισμού της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην   Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/08-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

                                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

                1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος        Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου             Μέλος                         2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

                3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                 «                                   3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

                4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος         «                                 4.- Αικατερίνη       Λούτα

                5.- Ιουλία             Μπέκα (Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου)

                                                                                                    

Θέμα   1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως του απολογισμού της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Α.- Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Β.- Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ.- Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο ως κάτωθι:

1). Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν. Π. Δ. Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2011 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2011 ως εξής :

Υπόλοιπο από μεταφορά (Σχολικές       μονάδες έως 31-08-2011)

Έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό

Έσοδα     από κυλικεία

Λοιπά   έσοδα

Διαφορές   απογραφής

Σύνολο     Εσόδων

Έξοδα

Υπόλοιπο

16.302,60   €

85.466,80   €

7.520,00 €

543,74 €

632,69 €

110.465,83 €

60.343,54 €

50.122,29 €

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για   έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.-

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Κιάτο   13-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ   ό   φ ω ν α

1.- Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2011 ως εξής :

Υπόλοιπο από μεταφορά (Σχολικές               μονάδες έως 31-08-2011)

Έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό

Έσοδα   από   κυλικεία

Λοιπά έσοδα

Διαφορές   απογραφής

Σύνολο     Εσόδων

Έξοδα

Υπόλοιπο

16.302,60   €

                     85.466,80 €

7.520,00 €

543,74 €

632,69 €

110.465,83 €

60.343,54 €

50.122,29 €

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                                                   Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                                                                             1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                   2.- Β. Μπόκιας                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                                                               4.- Κ. Κελλάρης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   20-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 12/2017 απόφαση της Δ. Ε. Π.  -και
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνει τον Απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011 ως ακολούθως:

Υπόλοιπο από μεταφορά (Σχολικές μονάδες έως 31-08-2011)

Έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό

Έσοδα     από κυλικεία

Λοιπά   έσοδα

Διαφορές     απογραφής

Σύνολο       Εσόδων

Έξοδα

Υπόλοιπο

16.302,60 €

                   85.466,80 €

7.520,00 €

                     543,74 €

632,69   €

110.465,83 €

                   60.343,54 €

                     50.122,29 €

                                                                                                                                                                                                                            

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 506/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email