506/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 32ης/07.12.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 506/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 44/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχ. Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της αρ. πρωτ. 18474/7.12.2016 έγγραφης πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Μαυραγάνη Κυριακή     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Μυττάς Ιωάννης     Χρυσικός Παύλος  
  Θελερίτης Γεώργιος     Κελλάρη Ιωάννα            
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Κελλάρης Βασίλειος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Μπούρης Ευάγγελος     Γεώργας Χρήστος  
  Δομετίου Βασίλειος     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Τσιάνος Ιωάννης     Μπακόλιας Παναγ.  
  Καρακούσης Ευάγγελος     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Φιακάς Παναγιώτης     Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Ραυτόπουλος Γεώργιος         1  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
ουδείς Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   ουδείς Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: Έγκριση της αρ. 44/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχ. Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ)

              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 44/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06 Δρκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:318/02-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-ήτοι:

                                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

 1. 1.Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                     1. Χρήστος Γεώργας
 2. 2.Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. 3.Ελένη Τσαμαντά                                                                    3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. 4.Πανάγου Αθανάσιος                                                             4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. 5.Ντρίμερης Δημήτριος
 6. 6.Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. 7.Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης».έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:Φ.23/369/02-12-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00μμ έως 20:00μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. 1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. 2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. 3.Το αριθ.πρωτ;Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. 4.Το αριθ. πρωτ:. Φ.23/369/02-12-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. 1.Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου2016 και ώρα 16:00μμ έως την 20:00μ.μ
 2. 2.Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2016 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα Μέλη

 1. 1.Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. 2.Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. 3.Ντρίμερης Δημήτριος
 2. 4.Τσαμαντά Ελένη
 3. 5.Πανάγου Αθανάσιος
 4. 6.Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την ανωτέρω απόφαση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Εγκρίνειως έχει την αρ. 44/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχ. Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης» , όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 506/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email