504/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 47ης/21.12.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 504/2017

Περίληψη :

Ορισμός Υπευθύνου για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Πέμπτη , 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30′, συνήλθε υπό την

Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 21258/21.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 22 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.Αλεξόπουλος Βασίλειος   15. Χρυσικός Παύλος   16.Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
17. Μπούρης Ευάγγελος 18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Γεώργας Χρήστος 22. Νανόπουλος Βασίλειος      
         
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3 Μπακόλιας Παναγιώτης 4. Καρακούσης Ευάγγελος  
         
         
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:         Ουδείς   .    
         
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 13. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 14.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: Ουδείς        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 22Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Oυδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Υπευθύνου για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Κιάτο, 21 Δεκεμβρίου 2017

   Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ  

          Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

          Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού για έργο του Π.Δ.Ε.

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 89913/20740/21-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

       Με το ως άνω αναφερόμενο σχετικό, ενημερωθήκαμε για τη μεταφορά στο Πρακτορείο Κορίνθου της Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 10.141,58) από τη ΣΑ-Ε571 προς το λογαριασμό με αριθμό έργου: 2014ΣΕ57100004 με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.». Υπόλογος του πιο πάνω ποσού είναι ο Δήμος Σικυωνίων (Α.Φ.Μ.: 997636180), αφορά δε το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» (αρ. μελέτης: 5/2017), ποσού σύμβασης: € 327.930,09 με ανάδοχο την «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

   Κατόπιν τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του αναδόχου του έργου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών εντολών της ΤτΕ, απαιτείται όπως για το συγκεκριμένο έργο, ορισθεί ως Υπεύθυνος Λογαριασμού, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα ως άνω αναφερθέντα προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ορισμός της τακτικής υπαλλήλου μας Χαρίκλειας Λούτα του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, ως Υπεύθυνος Λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος (Πρακτορείο Κορίνθου) με αριθμό έργου: 2014ΣΕ57100004 «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.» της ΣΑ-Ε571.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδηλας

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 21-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Ορίζειτην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Λούτα Χαρίκλεια του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α’ βαθμού, ως Υπεύθυνη Λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος (Πρακτορείο Κορίνθου) με αριθ. έργου 2014ΣΕ 57100004 «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΥΠ. Υ. ΜΕ.ΔΙ.» της ΣΑΕ – Ε 571, αφορά δε το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» (αρ. μελέτης: 5/2017), ποσού σύμβασης: € 327.930,09 με ανάδοχο την «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»..

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 504/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email