504/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 504/2016

Περίληψη : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος    
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 339/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις από 24/11/2016 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 339/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΒΒ5Ω1Θ-ΙΓ7)
  • τις από 24/11/2016 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Γεώργα

1. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους σύμφωνα με την αρ. 339/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναλυτικά ως εξής:

Α. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους:

Καταργεί το έργο με τίτλο:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                                             € 12.600,00

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

Εγγράφει ως νέα έργα με τίτλους:

1. Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                      € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

2.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                          € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

3.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ                                 € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

4.Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ            € 7.278,07

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους:

1. α)Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.003με τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,   ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016). Καταργώντας τον Κ.Α. 02.30.7333.003.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού 29.112,28 €

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.7333.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

 
  β)Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001με   τίτλο     «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ)», ποσού 22.721,93 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   πίστωση   ποσού 16.512,28 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.209,65 €.   1.2

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

 
1.3 Στον Κ.Α. 02.30.7333.010 του σκέλους των εξόδων «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.  
1.4

Στον Κ.Α. 02.30.7333.011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,

δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 €

προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

 

2.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7312.004με   τίτλο «Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 150.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει πίστωση ποσού 66.960,00 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.040,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

66.960,00€

2.1

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 66.960,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 7.076,60€ προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.036,60 €.
               

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 504/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email