502/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 502/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 312/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος    
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 312/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                           κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 11/11/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 312/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73ΟΨΩ1Θ-Τ0Μ)
  • την από 11/11/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει ως έχει την αρ. 312/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

Α. ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ: 381.200,00 €
1. Στον Κ.Α. 06.00.0311 με τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.534.393,13€.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ

291.200,00 €

Ο Κ.Α. 06.00.0311 με τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» διαμορφώνεται στο ποσό των 1.825.593,13€.
2. Στον Κ.Α. 06.00.0444.001 με τίτλο «Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)»   την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 50.000,00 € .

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ

40.000,00 €

Ο Κ.Α. 06.00.0444.001 με τίτλο «Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)» διαμορφώνεται στο ποσό των 90.000,00 €.
3. Στον Κ.Α. 06.00.0511 με τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 170.000,00 €.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ

50.000,00 €

Ο Κ.Α. 06.00.0511 με τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)» διαμορφώνεται στο ποσό των 220.000,00 €.
Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
1.

Στον Κ.Α. 02.20.6211.001 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 280.000,00 €

ενισχύονταςτην διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 478.300,85 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 758.300,85 €.

2.

Στον Κ.Α. 02.20.6151.001 με τίτλο «Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού», πίστωση ποσού 8.000,00 €

ενισχύονταςτην εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 42.000,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 50.000,00 €.

3.

Στον Κ.Α. 02.20.6151.002 με τίτλο «Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου»,

πίστωση ποσού 2.000,00 €

ενισχύονταςτην εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.500,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.500,00 €.

4.

Στον Κ.Α. 02.20.6151.003 με τίτλο «Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)», πίστωση ποσού 1.200,00 €

ενισχύονταςτην εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.700,00 €.

5.

Στον Κ.Α. 02.00.6726.003 με τίτλο «Απόδοση 15% του Τ.Α.Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19)»,

πίστωση ποσού 6.000,00 €

ενισχύονταςτην εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 7.500,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.500,00 €.

6.

Στον Κ.Α. 02.30.7111.002 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», πίστωση ποσού 20.000,00 €

ενισχύονταςτην διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 3.350,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.350,00 €.

7.

Στον Κ.Α. 02.00.6151.004 με τίτλο «Προμήθεια (Δικαίωμα) από ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των προστίμων Κ.Ο.Κ. από κλήσεις της Τροχαίας (Τέλη Ταχυπληρωμής)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ», πίστωση ποσού 7.675,80 €

δημιουργώντας νέα πίστωση.

8.

Στον Κ.Α. 02.30.6662.001 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου», πίστωση ποσού 19.000,00 €

δημιουργώντας νέα πίστωση.

9.

Στον Κ.Α. 02.30.6661.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 9.800,00 €

ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 15.000,00 €

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00 €.

10.

Στον Κ.Α. 02.30.6661.010 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 24.800,00 €

δημιουργώντας νέα πίστωση.

11.

Στον Κ.Α. 02.10.6011.003 με τίτλο «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», πίστωση ποσού 2.724,20 €

δημιουργώντας νέα πίστωση.

2. Καθορίζει τον Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 02.10.6011.003 «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010                           η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, σύμφωνα και με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.27/Γ.Π. οικ. 124095/17-12-2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1594/τ. Β΄/23-12-2002) και το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 115750/3006/1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 572/τ. Β΄/16-09-1981).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 502/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email