500/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 500/2016

Περίληψη : Καταβολή οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος    
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καταβολή οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 17499/18.11.2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                       Κιάτο, 18 Νοεμβρίου 2016

Αριθ. πρωτ.: 17499

            

     ΠΡΟΣ  

– Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

– Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

– Γ. Γραμματέα

                                     

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Καταβολή οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 167 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α’ 114), οι διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 «Περί του τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» (Α’ 149), έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους Δήμους με ίδια ταμειακή υπηρεσία. Περαιτέρω με τις Π.Ο.Λ. 1212/23-12-2012 (Β’ 3338) και 1062/26-5-2016 (Β’ 1744), οι οποίες εδράζουν επί των διατάξεων του ως άνω αναφερθέντος ν. 1819/1951 (Α’ 149), η είσπραξη των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου, ανατίθεται μεταξύ άλλων και στα πιστωτικά ιδρύματα, για δε τις οφειλές οι οποίες εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ., αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα- ποσό υπερβαίνει συνολικά τα εκατό ευρώ (€ 100,00). Συνεπώς, σύμφωνα και με εκτεθέντα ανωτέρω, οι εν λόγω Π.Ο.Λ. δεδομένου ότι εδράζουν στο ν. 1819/1951 (Α’ 149), μπορούν να εφαρμοσθούν και στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με την επιβολή της τραπεζικής αργίας των Ιούνιο του έτους 2015 και τη συνακόλουθη μείωση της κυκλοφορίας μετρητών, η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων από πολλούς οφειλέτες μας, για καταβολή των οφειλών τους όχι με μετρητά αλλά μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, με τη χρήση των λεγόμενων συσκευών P.O.S. στα ταμεία του Δήμου μας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία από 1/1/2016 είναι η τράπεζα συνεργασίας του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αιτήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων P.O.S., μας ενημέρωσε γραπτώς τον Ιούλιο τρέχοντος έτους και το επιβεβαίωσε και προσφάτως, ότι αναλαμβάνει τη δωρεάν προμήθεια προς το Δήμο μας, όσων ενσύρματων τερματικών P.O.S. επιθυμούμε. Επιπλέον, η Τράπεζα προσφέρει Πρόγραμμα Άτοκων Δόσεων με μέγιστο αριθμό αυτών τις εννέα (9), ενώ το ποσοστό χρέωσης ανά συναλλαγή, διαμορφώνεται σχεδόν για το σύνολο των καρτών με ελάχιστες εξαιρέσεις, στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 0,7%.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Α. Να αποφασίσει την έναρξη διαδικασίας είσπραξης των οφειλών οφειλετών του Δήμου μας και με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στα ταμεία του Δήμου μας.

Β. Να αποδεχθεί την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς, για τη δωρεάν προμήθεια των σχετικών ενσύρματων τερματικών μηχανημάτων P.O.S. Άποψή μας είναι να εγκατασταθούν τρία (3) τέτοια μηχανήματα, ένα (1) στην Ταμειακή μας Υπηρεσία στο Δημαρχείο Κιάτου, ένα (1) στο πρώην Δημαρχείο Στυμφαλίας και ένα (1) στο πρώην Δημαρχείο Φενεού.

Γ. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εγκατάσταση των ως άνω μηχανημάτων και η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου μας, θα γίνει από τεχνικούς της Τράπεζας Πειραιώς χωρίς να υφίσταται δαπάνη για την υπηρεσία μας.

           Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών        

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αρ. πρωτ. 17499/18.11.2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας είσπραξης των οφειλών των οφειλετών του Δήμου μας και με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στα ταμεία του Δήμου μας.

2. Αποδέχεται την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς, για τη δωρεάν προμήθεια των σχετικών ενσύρματων τερματικών μηχανημάτων P.O.S. και την εγκατάσταση τριών(3) μηχανημάτων,

  • ένα (1) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, στο Δημαρχείο Κιάτου,
  • ένα (1) στη Δ.Ε. Στυμφαλίας, στο πρώην Δημαρχείο Στυμφαλίας ,
  • ένα (1) στη Δ.Ε. Φενεού, στο πρώην Δημαρχείο Φενεού.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εγκατάσταση των ως άνω μηχανημάτων και η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου μας, θα γίνει από τεχνικούς της Τράπεζας Πειραιώς χωρίς να υφίσταται δαπάνη για την υπηρεσία μας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 500/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email