50/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/10.3.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   9ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

50/2023

  ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 575/16.11.2022 δανειστικού συμβολαίου, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνών τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση του 2ου υποέργου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4018/6.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.  
    -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μυττάς Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 6/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθ. 575/16.11.2022 Σύμβαση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, περί Επενδυτικού Δανείου μέσω του Προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” μεταξύ του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου  Σικυωνίων, για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων» συνολικού ποσού χρηματοδότησης 2.786.200,00€, κατά ποσοστό 50% από πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 1.393.100,00€ και κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 1.393.100,00€.
 2. Την με Α.Π.: 10138/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007437275) Σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»» ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Δήμου  Σικυωνίων και του αναδόχου «ΕΞΑΡΧΑΙΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ».
 3. Το με Α.Π.: (0)18194_23/13.02.2022 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο απεστάλη στο Δήμο σχέδιο 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθ. 575/16.11.2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Γεωργίας Παπαθεοφάνους, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 6.200,00 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»», το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων», η σύνταξη του οποίου θα ανατεθεί σε συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια της ΔΟΥ Κορίνθου, η προϊσταμένη της οποίας, βάσει της υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 35/τ.Β’), θα υπογράψει για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως νόμιμος εκπρόσωπός του. Ο δανειζόμενος δε Δήμος Σικυωνίων θα αναλάβει την επιμέλεια και τις δαπάνες του εν λόγω συμβολαιογράφου.   
 4. Το γεγονός ότι η πρόσθετη πράξη δεν υπάγεται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και δη την παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 του Άρθρου 177 «Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων», στις οποίες ορίζονται τα κάτωθι:

“2. Στις συμβάσεις, που γίνονται με συμβολαιογραφικά έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των τριάντα ευρώ (30). Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των είκοσι ευρώ (20).

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους συνδέσμους Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις”,

σε συνδυασμό με τις διατάξεις:

 • του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και δη την παράγραφο 1 του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»:

«1.Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα.»,

 • του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δη την παράγραφο 3 του άρθρου 265 «Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού»:

«3. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τον ορισμό της συμβολαιογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου κας Παπαθεοφάνους Γεωργίας, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20100, τηλ. 27413.06419, προκειμένου να συντάξει την 2η πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθ. 575/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της ιδίας, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνών τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»», το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων».

Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 177 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), θα ανέλθει στο ποσό των 30,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

                                        

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 382/2021 (6Ε06Ω1Θ-ΑΑΤ) απόφαση ΟΕ «σύνταξη δανειστικού συμβολαίου»
 • την 433/2022 (ΨΙΠΣΩ1Θ-ΜΥΥ) απόφαση ΟΕ «σύνταξη πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου»
 • την 221/4194/8-3-2023 ΑΑΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να συντάξει την 2η πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθ. 575/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου της ιδίας, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνών τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»», το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων».

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 37,20€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της πράξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.3.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email