50/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   50/2022

Περίληψη: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου.

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα  ( Προ Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 2ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Την με αριθ. πρωτ.  3448/15-3-2022 εισήγηση της Δ/νησς Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Την αριθ.  9/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος – Κιάτου

 

Γ. Την αριθ. 5/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.  50 του Ρυμοτομικού  σχεδίου Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

                                                           1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος  Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

——————————————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, για την     άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.  50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου ανέφερε ότι:

 

 H Tεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας, μας  απέστειλε το  υπ’ αριθ. 3482/15-03-2022 σχετικό έγγραφό της, που έχει ως εξής:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

 

1.     Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

2.     Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

3.     Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

Κοιν:

1)       Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας

2)       Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

 

Θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.»

 

Σχετ: 1. Η υπ’ αρ. 14334/22-10-2021 αίτηση προς τον Δ. Σικυωνίων με τα συνημμένα σε  αυτήν.

 1. Ο ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020) όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 87-90.
 2. Το υπ’ αρ. 1795/10-02-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τη Δ/νση και τον Αντιδήμαρχο Οικ/κών Υπηρεσιών
 3. Η υπ’ αρ. 3354/14-03-2022 απάντηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών στο ανωτέρω (3) σχετικό.
 4. Το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΤΕ στο Ο.Τ. 50
 5. Το τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν από την Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό Βασιλική Μητροπούλου.

 

 

Με την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ρυμοτομική απαλλοτρίωση οικοπέδου για κοινωφελή χώρο στάθμευσης στο Ο.Τ. 50, συνολικής επιφάνειας 793,96τ.μ.

Κατά το άρ.88 του ν. 4759/2020 η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως, εφόσον παρήλθαν 15 έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο αυτή επιβλήθηκε για πρώτη φορά.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ιδιοκτήτρια του εν λόγω ακινήτου, ζητά με την υπ’ αρ. 14334/22-10-2021 αίτησή της την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να αρθεί ο κοινωφελής χαρακτήρας και η ιδιοκτησία να καταστεί οικοδομήσιμη.

Η νομοθεσία παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων τη δυνατότητα επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

«α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ή μέρους αυτού ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου, και

β) ο οικείος δήμος διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου. Ως προσήκουσα αποζημίωση ορίζεται, η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης.»

 

 

Ως προς την πρώτη προϋπόθεση, πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Ο εν λόγω χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για τον κοινωφελή σκοπό που δεσμεύτηκε, λαμβανομένης ειδικά υπόψη της έλλειψης θέσεων στάθμευσης η οποία εντείνεται τόσο κατά τις ώρες αιχμής, όσο και κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο αριθμός επισκεπτών και παραθεριστών αυξάνει σημαντικά τον πραγματικό πληθυσμό.

Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση, με το (3) σχετικό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ζήτησε από την Οικονομική Υπηρεσία να την ενημερώσει εάν ο Δήμος Σικυωνίων (ως υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης) δύναται να καταβάλει άμεσα την προσήκουσα αποζημίωση ύψους 163.305,79€ (βάσει του φύλλου υπολογισμού αξίας ακινήτου – σχετ. 5) στους ιδιοκτήτες του ανωτέρω ακινήτου, ώστε να επιβληθεί εκ νέου η αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Με το 3354/14-03-2022 έγγραφό της η Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων που «δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό της εκ νέου επιβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση προς τούτο, του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού μας τρέχοντος έτους, προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση για το συγκεκριμένο σκοπό.»

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:

Τη λήψη απόφασης για την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. σε οικόπεδο που είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50.

Παρακαλούμε την Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων, όργανα στα οποία θα εισαχθεί διαδοχικά το θέμα, για λήψη σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 88 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020) η λήψη απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης, ήτοι έως 22-4-2022. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

 

Συνημμένα:

 1. Τα ανωτέρω έξι (6) σχετικά

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η  Κοινότητα Σικυώνος  –Κιάτου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασή της, όπου προτείνει την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε. που έχει δεσμευτεί  από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ’/1992) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50 (πρώην Α.Ο.Κ.)

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις της παρ. B του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010.
 • την υπ’ αριθ. 3482/15-3-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
 • την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Εγκρίνει την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. σε οικόπεδο που είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50 και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά  Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο   Πρόεδρος                                                                                 Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                    

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • την με αριθ. πρωτ. 3448/15-3-2022 εισήγηση
 • την αριθ. 9/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος – Κιάτου
 • την αριθ. 5/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα         

 

 Α.Εγκρίνει, την  ολική  επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. ευρισκόμενο  στο Ο. Τ. 50,  εμβαδού 793,96 τ.μ. , το οποίο είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης.

 

 

 

 

 

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίω για τις δικές της  ενέργειες

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 50/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email