50/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  50/2021

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης της Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα : «Πρόταση απόκτησης ακινήτου ιδιοκτησίας Ευάγ. Αναγνωστόπουλου».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  7ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης της Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα : «Πρόταση απόκτησης ακινήτου ιδιοκτησίας Ευάγ. Αναγνωστόπουλου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Κοινότητας Κρυονερίου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

 

Θέμα:

 

Αρ. Απόφασης:  3/2021

Πρακτικό :      2ο/16.03.2021

 

Πρόταση για την απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου .

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 2ο/16.03.2021πρακτικό  έκτακτης συνεδρίασης

Στο Κρυονέρι, στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16/03/2021 και ώρα 14:00’ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κρυονερίου Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την με  αριθ.       Δ.Υ./16-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Ραφτόπουλου, η οποία  επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν. 3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική. Ακολούθως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -5- μελών βρέθηκαν παρόντα -5-,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος ουδείς
2. Καρατζάς Αναστάσιος  
3. Θεοδώρου Ανδρέας  
4. Τζιτζίκος Δημήτριος  
5. Μυλωνάς Παναγιώτης  

Θέμα 1ο

ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Κρυονερίου κ. Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω της χρονοβόρας διοικητικής διαδικασίας που απαιτείται για την απόκτηση του ακινήτου και  κάλεσε το συμβούλιο  ν’ αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος αυτής .

 

Το συμβούλιο, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 §3 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι, από τον ιστό της κοινότητας Κρυονερίου διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος Νεμέας-Κιάτου, ο οποίος δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο αυτής.

 

Επιπλέον στο κέντρο του χωρίου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, για την εξυπηρέτηση αναγκών όπως εκκλησιασμός, απόκτησης αγαθών κλπ.

 

Δεδομένου ότι εντός του ιστού δεν υφίσταται κανένας χώρος στάθμευσης και αποφόρτισης, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση ακινήτου για την εξυπηρέτηση των ως άνω αναγκών.

 

Στο κέντρο του χωριού υφίσταται ακίνητο 240,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου το οποίο είναι και το πλέον κατάλληλο ως προς το θέμα διαστάσεων, θέσεως και διαθεσιμότητας.

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική  συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

 

  1. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 §3 του ν. 4555/2018, λόγω της χρονοβόρας διοικητικής διαδικασίας που απαιτείται για την απόκτηση του ακινήτου.

 

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την απόκτηση ακινήτου  240,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου στη κοινότητα Κρυονερίου,  για την δημιουργία χώρου στάθμευσης, προκειμένου να γίνει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, δεδομένου ότι τυγχάνει το μόνο κατάλληλο ως προς το θέμα διαστάσεων, θέσεως και διαθεσιμότητας .
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  3/2021

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Κρυονέρι  16/03/2020

Ακριβές  απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 3/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

 Εγκρίνει, την αριθ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα:  «Πρόταση για την απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως, και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 50/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email