50/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  50/2020

Περίληψη: Επί της από 28-1-2020 αίτησης – διαμαρτυρίας κατοίκων των Κοινοτήτων Κεφαλαρίου,  Καλλιάνων, Ασπροκάμπου και Ψαρίου,   της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την                                                          με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γκούμας Σταμάτιος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Δομετίου Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.Παπαγεωργόπουλος Ν.  (Κεφαλαρίου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5. Παπαδόπουλος Θεοδ.  (Ασπροκάμπου) 6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
8 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
 24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

 

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Συριάνος Κων/νος  μετά την συζήτηση του 4ου  θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του  6ου  θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του  7ου   θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της από 28-1-2020 αίτησης – διαμαρτυρίας κατοίκων των Κοινοτήτων Κεφαλαρίου,  Καλλιάνων, Ασπροκάμπου και Ψαρίου,   της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα  ανέφερε τα παρακάτω:

Με την από 28-1-2020 αίτηση – διαμαρτυρίας των προαναφερθέντων κατοίκων της Δ.Ε. Στυμφαλίας μας γνωστοποιούν ότι,  η εταιρεία   «ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανόρυξη γεώτρησης για εμφιάλωση νερού στην Κοινότητα Κεφαλαρίου επί της επαρχιακής οδού Κιάτου Στυμφαλίας – Φενεού,  στη θέση «Τσιορομώκου» κειμένης εντός της ζώνης ΝΑΤΟΥΡΑ 2020 .  Η ανόρυξη της εν λόγω γεώτρησης βρίσκεται άνωθεν της πηγής «Τσιορωτά» σε απόσταση 100μ. περίπου  από την οποία πηγή υδρεύονται τα ζώα των κτηνοτρόφων και αρδεύονται τα κτήματα όλης της Δ.Ε. Στυμφαλίας και όχι μόνο. Εκτός της πηγής «Τσιορωτά»  θα επηρεαστούν όλες οι υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των οποίων και η γεώτρηση του Δήμου Σικυωνίων στη θέση «Σκάλες» . Με την παρούσα ζητούν την μη χορήγηση άδειας ανόρυξης  της εν λόγω γεώτρησης  .

Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγω στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σαρχάνη Κων/νο ό οποίος ανέφερε τα παρακάτω :

Το Θέμα είναι γνωστό, τα δεδομένα που έχουμε είναι η ισχύουσα νομοθεσία,  η ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014), τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Β. Πελοποννήσου και η 1η αναθεώρηση των Σχεδίων καθώς και το μέτρο εφαρμογής  Μ02Β0401,  «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για  ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα . Έως το 2021 θα πρέπει να έχουν καθορισθεί ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ  Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. Εταιρείες Ύδρευσης. Προτεραιότητα δίνεται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και την κατάσταση του ΥΥΣ.

Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω ορίζονται προσωρινές ζώνες προστασίας για τα σημεία υδροληψίας

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 28-1-2020 αίτηση – διαμαρτυρίας
 • την ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014),
 • τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Β. Πελοποννήσου (αριθ.οικ.391 ΦΕΚ1004Β/24-4-2013)
 • την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων (αριθ. οικ. 864-ΦΕΚ4665Β/29-12-2017) καθώς και το μέτρο εφαρμογής  Μ02Β0401,Κοινοτήτων και των σχετικών εγγράφων  –  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, Α π ο δ έ χ ε τ α ι και Σ υ ν τ ά σ ε τ α ι  με την  διαμαρτυρία, των κατοίκων Κεφαλαρίου, Καλλιάνων, Ασπροκάμπου και Ψαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για την, Μη  χορήγηση άδειας  ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης  στην  Α.Ε. ΝΑΤΟΥΡΑ Εμφιαλωτική,  για τους λόγους ότι,  η ανόρυξη θα επηρεάσει:
 • Το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ζήριας (GR0200220), το οποίο αποτελεί προστατευόμενο   Υδατικό Σύστημα Υδροληψίας (Π.Δ. 51/2007).

 

 • Τη γεώτρηση στη θέση «Λάζος – Σκάλες» της Τ.Κ. Κεφαλαρίου (υψίστης σημασίας για την υδροδότηση του παράκτιου τμήματος του Δήμου Σικυωνίων ).   

 

 • Τις αρδευτικές πηγές και αρδεύσεις .

 

 • Το αρδευτικό έργο που έχει προταθεί να κατασκευαστεί .

 

 • Την Εφαρμογή του μέτρου επέκτασης της ζώνης προστασίας από το νέο έργο υδροληψίας και την ανάγκη εκτέλεσης Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης .

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος, για τις δικές τους ενέργειες  .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 50/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

Print Friendly, PDF & Email