50/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11 / 5-11–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   50 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας

                    Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περεταίρω ενέργειες.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Νοεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 274/1-11-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Β. Νανόπουλος           Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αι. Λούτα                                «                                 4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Ν.  Παπαβασιλείου                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  9ο

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  9ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περεταίρω ενέργειες»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα, προέκυψαν ανάγκες, αλλά και προβλήματα  για διάφορες  προμήθειες και

υπηρεσίες όπου θα εξυπηρετούν  την λειτουργία  των σχολείων και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

και πρέπει  με απόφασή μας  να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις,  όπου  άμεσα  θα μπορούμε να

προβούμε σε  προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς και για υπηρεσίες,

 

 

 

εργασίες  όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων  και της Σχολικής Επιτροπής

αντίστοιχα.

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες

και εργασίες  που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια    Γραφικής   ύλης  για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 300,00
2 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου   (2) τεμάχια. 900,00
3 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου   (2) τεμάχια. 756,00
4 Προμήθεια  φορητού  υπολογιστή  Laptop   για το 1ο  Γενικό Λύκειο Κιάτου 430,00
5 Προμήθεια    χρωμάτων για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 700,00
4 Προμήθεια  αθλητικού υλικού  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 500,00
5 Προμήθεια για στεφάνια  κατάθεσης  ενόψει  της 17ης Νοεμβρίου 2019. 150,00
6 Ετήσια  συνδρομή  του προγράμματος  «SManagement Plus” ΕΠΑΦΟΣ 546,84
7 Συντήρηση  δικτύου αποχέτευσης  στο  Γυμνάσιο  Κρυονερίου 1.240,00
8 Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου  υλικού για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   400,00

 

 

 

 

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών-  υπηρεσιών και εργασιών   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό       50  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  05-11-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email