50/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 18/19-12-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 50/2019

 

Περίληψη: Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου  του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 359/18-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα μέλος  χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

 

 

              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Τ’ αριθ. πρωτ: 353/13-12-2019 & 354/13-12-2019 έγγραφα της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία  έχουν σταλεί στον κ. Μανιώτη Παναγιώτη  και αφορούν την παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων.
 • Τις αριθ. πρωτ: 355/13-12-2019 & 356/13-12-1019 υπεύθυνες δηλώσεις στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες δηλώνει, ότι συμφωνεί να παραταθούν οι συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησής του και του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)  από την ημερομηνία λήξης της  για πέντε (5) μήνες  μέχρι 31-5-2020 και
 • Το από 17-12-2019 πρακτικό  Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων  Προμηθειών.

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει την παράταση των αριθμ. πρωτ: 351/12-12-2019 & 352/12-12-2019 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησης του κ. Μανιώτη Παναγιώτη για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή  μέχρι 31-5-2020.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2019 και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Βυτινιώτης Αλέξιος

     Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  20 Δεκεμβρίου  2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                                                                                                      

 

 

Print Friendly, PDF & Email