50/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 27-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   50 / 2017

Περίληψη: «Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής κατά της Αικατερίνης Δόσχορη

                      κατοίκου Λουτρακίου»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/23-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Αικατερίνη       Λούτα

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                          

5.- Νικόλαος        Σκαρμούτσος                                                                                          

6.- Βασίλειος         Kελλάρης

                                                                                                    

Θέμα   3ον

  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής κατά της Αικατερίνης Δόσχορη   κατοίκου Λουτρακίου.» εξέθεσε ότι:

Προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά την συζήτηση της από 29-10-2014 έφεσης της εκκαλούσας Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη, κατοίκου Λουτρακίου (Οδός Καραϊσκάκη αριθ. 59) (αριθ. καταθ. Μον. Πρ. Κορίνθου 230/2014) (Αριθ. καταθ. Μον. Εφ. Ναυπλίου 73/2017) κατά την συζήτηση της ως άνω έφεσης, δηλαδή την 15-11-2017 ή οποτεδήποτε συζητηθεί ή προαναφερθείσα έφεση από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει, πρέπει με απόφασή μας να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, προκειμένου να μας εκπροσωπήσει.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013),

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ορίζει   ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, την δικηγόρου Κορίνθου κ. Καλλιανιώτη   Μαρίνα προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπήσει την Σχολική Επιτροπή ενώπιον του Mονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο    στις 15-11-2017 ή οποτεδήποτε συζητηθεί ή προαναφερθείσα έφεση από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει,

   Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για «Αμοιβές Νομικών».

   Η Σχολική Επιτροπή θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η πληρωμή των δικηγόρων   θα γίνει σύμφωνα με την με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

                             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                             

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   27-10-2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email