5/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  09  –  01 –  2023

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας

                     Σικυώνος-Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  9ην  Ιανουαρίου   του έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  153/4-1-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος         Γκούμας            (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-  Αντώνιος          Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Δημήτριος   Σώκος              (Μέλος)

5.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                 1.-  Α. Λεονάρδου    Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

2.-  Γ. Κοτούλας         Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

3.-  Κ. Ραφτόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας Κρυονερίου

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται  επί της Πλατείας Φιλύρα της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου. » ανέφερε τα  εξής:

 

Η Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 55/2022 απόφασή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί  για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Φιλύρα,  η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του κου ΚΑΡΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου Α.ΜΕ.Α.

Για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας προτείνει  ως νέα θέση την περιοχή ανατολικά  (προς την είσοδο) του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικότερα πλησίον του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το από  9-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

4.-   Την  υπ’ αριθ. 55/2022  θετική  εισήγηση του Προέδρου Σικυώνος-Κιάτου  και ύστερα από διαλογική

συζήτηση.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Φιλύρα, της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου,  η άδεια εκμετάλλευσης του οποίου έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του κου ΚΑΡΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου Α.ΜΕ.Α.

Για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας προτείνει  ως νέα θέση την περιοχή ανατολικά  (προς την είσοδο) του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικότερα πλησίον του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  /  2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  09-01-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email