5/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/20 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

5/2022

  β’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 660/18.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης (§6) και του ως άνω θέματος (§3) αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 * λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το από 19-01-2022 πρακτικό που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής» (Α/Α: 145961)

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών έτους 2022 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Μαστοράκο Λεωνίδα, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχ/κων

3/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 374/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145961, για «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 246.729,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 198.975,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κατά τον διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής» ο οποίος διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α Συστήματος: 145961), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-01-2022 και ώρα 15:00, παρουσιάστηκαν στις 18-01-2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι Οικονομικοί Φορείς να καταθέσουν προσφορά, γεγονός που αποδεικνύεται από το αριθ. 1804 ΕΞ 2022/18-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και από το από 18-01-2022 και ώρα 14:31:16 μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας «INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ».

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

 • Του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Toυ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Της αριθμ. πρωτ. 17739/10-12-2021 Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009718022 2021-12-10 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.
 • Της παρ. 4 του Ν.4412/2016: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.»
 • Της παρ. 2 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β’/09-06-2021) με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.»

καθώς και

 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από Οικονομικούς Φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
 • το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές μέχρι τις 18-01-2022,
 • το ότι έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
 • το αριθ. 1804 ΕΞ 2022/18-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

και για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής», (α/α Συστήματος: 145961), για την Παρασκευή 28-01-2022 και ώρα 15:00 και αποσφράγιση του διαγωνισμού την Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 10:00 μ.μ..

Η πλατφόρμα του διαγωνισμού θα ανοίξει από την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα 08:00 π.μ..

Η απόφαση μετάθεσης θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα δημοσιευθεί μέσω της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η μετάθεση θα πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος του Δήμου Σικυωνίων στον σύνδεσμο:  https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr54  με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.

 

Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 19 Ιανουαρίου 2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Μαστοράκος Λεωνίδας 3/ Τσιοκάρας Ιωάννης

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
 • την 369/2021 (9ΡΒΦΩ1Θ-Κ6Ο) απόφαση ΟΕ,
 • Τo ως άνω πρακτικό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Β. Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής», (α/α Συστήματος: 145961), για την Παρασκευή 28-01-2022 και ώρα 15:00 και αποσφράγιση του διαγωνισμού την Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 10:00 μ.μ..

 

Η πλατφόρμα του διαγωνισμού θα ανοίξει από την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα 08:00 π.μ..

 

Η απόφαση μετάθεσης θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και θα δημοσιευθεί μέσω της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η μετάθεση θα πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος του Δήμου Σικυωνίων στον σύνδεσμο:  https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr54  με συνημμένη την σχετική απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email