5/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.  50 του Ρυμοτομικού  σχεδίου Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

                                                           1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος  Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

——————————————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, για την     άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.  50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου ανέφερε ότι:

 

 H Tεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας, μας  απέστειλε το  υπ’ αριθ. 3482/15-03-2022 σχετικό έγγραφό της, που έχει ως εξής:

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

 

1.    Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

 

2.    Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

 

3.    Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

Κοιν:

1)     Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας

2)     Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών

 

Θέμα: «Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.»

 

Σχετ: 1. Η υπ’ αρ. 14334/22-10-2021 αίτηση προς τον Δ. Σικυωνίων με τα συνημμένα σε  αυτήν.

  1. Ο ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020) όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 87-90.
  2. Το υπ’ αρ. 1795/10-02-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τη Δ/νση και τον Αντιδήμαρχο Οικ/κών Υπηρεσιών
  3. Η υπ’ αρ. 3354/14-03-2022 απάντηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών στο ανωτέρω (3) σχετικό.
  4. Το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας ΕΤΕ στο Ο.Τ. 50
  5. Το τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν από την Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό Βασιλική Μητροπούλου.

 

 

Με την οικ. 9293/3-11-92 (ΦΕΚ 1345/Δ/92) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ρυμοτομική απαλλοτρίωση οικοπέδου για κοινωφελή χώρο στάθμευσης στο Ο.Τ. 50, συνολικής επιφάνειας 793,96τ.μ.

Κατά το άρ.88 του ν. 4759/2020 η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως, εφόσον παρήλθαν 15 έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο αυτή επιβλήθηκε για πρώτη φορά.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ιδιοκτήτρια του εν λόγω ακινήτου, ζητά με την υπ’ αρ. 14334/22-10-2021 αίτησή της την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να αρθεί ο κοινωφελής χαρακτήρας και η ιδιοκτησία να καταστεί οικοδομήσιμη.

Η νομοθεσία παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων τη δυνατότητα επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

«α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ή μέρους αυτού ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου, και

β) ο οικείος δήμος διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου. Ως προσήκουσα αποζημίωση ορίζεται, η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης.»

 

 

Ως προς την πρώτη προϋπόθεση, πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και διατήρηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διότι διαφορετικά καταστρατηγείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, επιφέροντας άμεσες, αλλά και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Ο εν λόγω χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για τον κοινωφελή σκοπό που δεσμεύτηκε, λαμβανομένης ειδικά υπόψη της έλλειψης θέσεων στάθμευσης η οποία εντείνεται τόσο κατά τις ώρες αιχμής, όσο και κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο αριθμός επισκεπτών και παραθεριστών αυξάνει σημαντικά τον πραγματικό πληθυσμό.

Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση, με το (3) σχετικό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ζήτησε από την Οικονομική Υπηρεσία να την ενημερώσει εάν ο Δήμος Σικυωνίων (ως υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης) δύναται να καταβάλει άμεσα την προσήκουσα αποζημίωση ύψους 163.305,79€ (βάσει του φύλλου υπολογισμού αξίας ακινήτου – σχετ. 5) στους ιδιοκτήτες του ανωτέρω ακινήτου, ώστε να επιβληθεί εκ νέου η αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Με το 3354/14-03-2022 έγγραφό της η Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων που «δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό της εκ νέου επιβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση προς τούτο, του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού μας τρέχοντος έτους, προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση για το συγκεκριμένο σκοπό.»

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:

Τη λήψη απόφασης για την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. σε οικόπεδο που είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50.

Παρακαλούμε την Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων, όργανα στα οποία θα εισαχθεί διαδοχικά το θέμα, για λήψη σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 88 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020) η λήψη απόφασης από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης, ήτοι έως 22-4-2022. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

 

Συνημμένα:

  1. Τα ανωτέρω έξι (6) σχετικά

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η  Κοινότητα Σικυώνος  –Κιάτου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασή της, όπου προτείνει την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε. που έχει δεσμευτεί  από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ’/1992) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50 (πρώην Α.Ο.Κ.)

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις της παρ. B του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
  • την υπ’ αριθ. 3482/15-3-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
  • την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Εγκρίνει την ολική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. σε οικόπεδο που είχε δεσμευτεί από το ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/92) για κοινωφελή χώρο στάθμευσης, στο Ο.Τ. 50 και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά  Ιωάννη, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο   Πρόεδρος                                                                                 Τα    Μέλη

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Print Friendly, PDF & Email